Strona główna » Mapa serwisu użytkownik: gość
Urząd Miejski
  Godziny urzędowania
  Statut Miasta i Gminy
  Regulamin Organizacyjny
  Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
  Budżet
  Majątek Gminy
  Podatki i opłaty lokalne
  Sprawozdania
ORGANY
  Władze urzędu
  Pracownicy UM
  sołtysi gminy Głogówek
  Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
  Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
  Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
  Przetargi
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Komunikaty
  Zarządzenia Burmistrza
  Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
  Uchwały
  Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
  Pracownicy UM
  Radni Rady Miejskiej
  Dyrektorzy szkół i przedszkoli
  Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
  Referat NLROŚ
  Referat OSKD
  Referat Finansowy
  Referat SO, ZK i USC
  Referat IDPP
  Referat ORGANIZACYJNY
  Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
  Ewidencja działalności gospodarczej
  Ewidencja ludności
  Rejestr wniosków i interpelacji radych
  Rejestr uchwał Rady Miejskiej
  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
  MGOK
  OPS
  ZMK
  Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
  Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
  Okręgi wyborcze
  Obwody głosowania
  Miejska Komisja Wyborcza
  Składy obwodowych komisji wyborczych
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
  Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
  Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

Mapa serwisu

·Urząd Miejski
     ·Godziny urzędowania
     ·Statut Miasta i Gminy
     ·Regulamin Organizacyjny UM
     ·Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
     ·Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
·Plany,Strategie, Programy
·Finanse Gminy
     ·Budżet
          ·Dotacje
          ·ppuu
     ·Majątek Gminy
     ·Podatki i opłaty lokalne
          ·Opłaty
          ·inne opłaty
          ·Podatki
               ·od nieruchomości
               ·rolny i leśny
               ·inne
               ·od środków transp.
     ·Sprawozdania
·ORGANY
     ·Władze urzędu
     ·Pracownicy UM
     ·Sołtysi gminy Głogówek
     ·Rada Miejska
          ·Skład RM
          ·Komisje Rady Miejskiej
          ·Prace RM
               ·Protokoły z posiedzeń komisji
                    ·Komisja Rewizyjna
                    ·Komisja ds Społecznych
                    ·Komisja ds Budżetu
                    ·Komisja Rolnictwa i OŚ
               ·Protokoły z sesji RM
                    ·Projekty protokołów z sesji
          ·Plany Pracy Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady
          ·Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady
·Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
     ·Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek
     ·Informator działań zima 2013/2014
·Prawo lokalne
     ·przetargi
     ·Obwieszczenia
     ·Ogłoszenia
     ·Komunikaty
     ·Zarządzenia Burmistrza
     ·Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
     ·Uchwały
          ·Projekty uchwał
     · Plan Zagospodarowania Przestrzennego
·Oświadczenia majątkowe
     ·Pracownicy UM
     ·Radni Rady Miejskiej
     ·Dyrektorzy szkół i przedszkoli
     ·Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
·Sprawy załatwiane przez urząd
     ·Referat NLROŚ
          ·Ochrona Środowiska
               ·Azbest
               ·Informacje o środowisku i jego ochronie
               ·ochrona zwierząt
               ·decyzje środowiskowe
               ·wnioski
               ·sprawozdania
          ·Geodezja
               ·Wnioski
          ·Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa
          ·Gospodarka terenami
          ·Gospodarowanie mieniem komunalnym
     ·Referat OSKD
          ·Działalność gospodarcza
               ·Formularze i wnioski
          ·Zezwolenia na alkohol
               ·Wnioski al
          ·Refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników
          ·Kultura i Sport
               ·Druki do pobrania
          ·Oświata
     ·Referat Finansowy
          ·Formularze i wnioski
     ·Referat SO, ZK i USC
          ·dowody osobiste
          ·Ewidencja ludności
          ·Akty stanu cywilnego
               ·Rejestracja urodzeń
               ·Rejestracja zgonów
               ·Rejestracja zw. małżeńskiego
               ·Jubileusze
          ·Sprawy wojskowe
          ·Zbiórki publiczne
          ·Zmiana imion i nazwisk
          ·Formularze i wnioski
     ·Referat IDPP
          ·Melioracja
          ·Zagospodarowanie przestrzenne
               ·wnioski, formularze
          ·Drogownictwo
               ·wnioski, formularze, druki
          ·Ewidencja zabytków Gminy Głogówek
     ·Referat ORGANIZACYJNY
          ·Formularze do pobrania
     ·Referat GOK
          ·Gospodarka odpadami komunalnymi
          ·Rejestr działalności regulowenej
          ·Formularze do pobrania
·Rejestry, ewidencje, archiwa
     ·Ewidencja działalności gospodarczej
     ·Ewidencja ludności
     ·Rejestr wniosków i interpelacji radnych
     ·Rejestr Uchwał Rady Miejskiej
     ·Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
·Jednostki Organizacyjne
     ·MGOK
     ·OPS
     ·ZMK
     ·Placówki oświatowe
·WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
     ·Link do strony
·WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
     ·Okręgi wyborcze
     ·Obwody głosowania
     ·Miejska Komisja Wyborcza
     ·Składy obwodowych komisji wyborczych
     ·Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
     ·Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
     ·Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
     ·Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
·WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
·WYBORY
·Słownik skrótów
·Statystyka stron
·Mapa serwisu
·Instrukcja
Pozycja -

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 8636 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...