Strona główna » Mapa serwisu użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja
·Urząd Miejski
     ·Godziny urzędowania
     ·Statut Miasta i Gminy
     ·Regulamin Organizacyjny UM
     ·Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
     ·Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
·Plany,Strategie, Programy
·Finanse Gminy
     ·Budżet
          ·Dotacje
          ·ppuu
     ·Majątek Gminy
     ·Podatki i opłaty lokalne
          ·Opłaty
          ·inne opłaty
          ·Podatki
               ·od nieruchomości
               ·rolny i leśny
               ·inne
               ·od środków transp.
     ·Sprawozdania
·ORGANY
     ·Władze urzędu
     ·Pracownicy UM
     ·Sołtysi gminy Głogówek
     ·Rada Miejska
          ·Skład RM
          ·Komisje Rady Miejskiej
          ·Prace RM
               ·Protokoły z posiedzeń komisji
                    ·Komisja Rewizyjna
                    ·Komisja ds Społecznych
                    ·Komisja ds Budżetu
                    ·Komisja Rolnictwa i OŚ
               ·Protokoły z sesji RM
                    ·Projekty protokołów z sesji
          ·Plany Pracy Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady
          ·Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady
·Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
     ·Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek
     ·Informator działań zima 2013/2014
·Prawo lokalne
     ·przetargi
     ·Obwieszczenia
     ·Ogłoszenia
     ·Komunikaty
     ·Zarządzenia Burmistrza
     ·Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
     ·Uchwały
          ·Projekty uchwał
     · Plan Zagospodarowania Przestrzennego
·Oświadczenia majątkowe
     ·Pracownicy UM
     ·Radni Rady Miejskiej
     ·Dyrektorzy szkół i przedszkoli
     ·Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
·Sprawy załatwiane przez urząd
     ·Referat NLROŚ
          ·Ochrona Środowiska
               ·Azbest
               ·Informacje o środowisku i jego ochronie
               ·ochrona zwierząt
               ·decyzje środowiskowe
               ·wnioski
               ·sprawozdania
          ·Geodezja
               ·Wnioski
          ·Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa
          ·Gospodarka terenami
          ·Gospodarowanie mieniem komunalnym
     ·Referat OSKD
          ·Działalność gospodarcza
               ·Formularze i wnioski
          ·Zezwolenia na alkohol
               ·Wnioski al
          ·Refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników
          ·Kultura i Sport
               ·Druki do pobrania
          ·Oświata
     ·Referat Finansowy
          ·Formularze i wnioski
     ·Referat SO, ZK i USC
          ·dowody osobiste
          ·Ewidencja ludności
          ·Akty stanu cywilnego
               ·Rejestracja urodzeń
               ·Rejestracja zgonów
               ·Rejestracja zw. małżeńskiego
               ·Jubileusze
          ·Sprawy wojskowe
          ·Zbiórki publiczne
          ·Zmiana imion i nazwisk
          ·Formularze i wnioski
     ·Referat IDPP
          ·Melioracja
          ·Zagospodarowanie przestrzenne
               ·wnioski, formularze
          ·Drogownictwo
               ·wnioski, formularze, druki
          ·Ewidencja zabytków Gminy Głogówek
     ·Referat ORGANIZACYJNY
          ·Formularze do pobrania
     ·Referat GOK
          ·Gospodarka odpadami komunalnymi
          ·Rejestr działalności regulowenej
          ·Formularze do pobrania
·Rejestry, ewidencje, archiwa
     ·Ewidencja działalności gospodarczej
     ·Ewidencja ludności
     ·Rejestr wniosków i interpelacji radnych
     ·Rejestr Uchwał Rady Miejskiej
     ·Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
·Jednostki Organizacyjne
     ·MGOK
     ·OPS
     ·ZMK
     ·Placówki oświatowe
·WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
     ·Link do strony
·WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
     ·Okręgi wyborcze
     ·Obwody głosowania
     ·Miejska Komisja Wyborcza
     ·Składy obwodowych komisji wyborczych
     ·Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
     ·Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
     ·Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
     ·Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
·WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
·WYBORY
·Słownik skrótów
·Statystyka stron
·Mapa serwisu
·Instrukcja

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 9281 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...