Strona główna » Sprawy załatwiane przez urząd » Referat SO, ZK i USC » Zbiórki publiczne użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Dowody osobiste
 Ew.ludności
 Akty stanu cywilnego
 Sprawy wojskowe
 Zbiórki publiczne
 Zmiana imion i nazwisk
 Formularze i wnioski
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

Udzielanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych.

 Podmioty mogące uzyskać zezwolenie na prowadzenie zbiórek publicznych:

 1.Podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych, którą uzyskuje się po uzyskaniu osobowości prawnej /przez zarejestrowanie  w sądzie rejestrowym/. Osobami prawnymi są: stowarzyszenia, partie polityczne, redakcje gazety, organizacje społeczne, komitety i inne.

  2.Komitety organizacyjne dla przeprowadzenia określonego celu, ale tylko wtedy gdy uzyska samodzielną  osobowość prawną lub  gdy będzie działał w ramach osobowości osoby prawnej już istniejącej. Zezwolenia nie mogą uzyskać komitety powoływane przez kilka lub kilkanaście osób, powiązanych ze sobą nieformalnie , na zasadzie ich doraźnej inicjatywy.

  Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:

 1.wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie zbiórki. Wniosek powinien określać: podmiot starający się o zezwolenie,  miejsce i termin przeprowadzenie zbiórki, formę przeprowadzenia zbiórki, przeznaczenie środków uzyskanych w wyniku zbiórki, koszt przeprowadzenia zbiórki.

 2.Po przeprowadzeniu zbiórki dostarcza się sprawozdanie z przebiegu zbiórki / w ciągu miesiąca od zakończenia zbiórki/

 Wynik sprawy – sposób załatwienia:

 1.Wydanie decyzji administracyjnej

 - przez burmistrza o ile zbiórka ma być przeprowadzona  na terenie miasta i gminy Głogówek,

 - przez starostę o ile zbiórka ma być przeprowadzona na terenie starostwa,

  -marszałek województwa o ile zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze województwa,

 Oplata skarbowa

  - od zezwolenia – 82 zł.

 

Podstawa prawna:

 

 1.Ustawa z dnia 15 marca 1933r o zbiórkach publicznych /Dz.U.Nr 22, poz.162 z późn.zmianami/

 2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 listopada 2003r w sprawie sposobów przeprowadzenia zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami  /Dz.U.Nr 199, poz.1947/

3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej /Dz.U.Nr 225, poz.1635  z późn.zmianami/

 

 

 

 

 


Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 8698 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...