Strona główna » Sprawy załatwiane przez urząd » Referat SO, ZK i USC » Akty stanu cywilnego » Rejestracja zw. małżeńskiego użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Dowody osobiste
 Ew.ludności
 Akty stanu cywilnego
 Rejestracja urodzeń
 Rejestracja zgonów
 Rejestracja zw. małżeńskiego
 Jubileusze
 Sprawy wojskowe
 Zbiórki publiczne
 Zmiana imion i nazwisk
 Formularze i wnioski
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

.

Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego

Kodeks rodzinny i opiekuńczy dopuszcza trzy równorzędne formy zawarcia małżeństwa przez złożenie oświadczenia:

1.przed kierownikiem USC

2.przed duchownym kościoła lub innego związku wyznaniowego

3.przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji i konsula

Zakres
Ad.1. Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja

Ad. 2.Zawarcie związku małżeńskiego podlegającego prawu wewnętrznemu koscioła- ślub konkordatowy /albo innego związku wyznaniowego przez złożenie przed duchownym oświadczeń woli jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu/

Miejsce załatwiania
Ad. 1. - USC

Ad.2. - miejsce załatwienia sprawy oraz dokumenty dostarczane przez nupturientów i dokumenty pozyskiwane przez urząd - jak przy zawarciu związku małżeńskiego w USC

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:
1. Zgłoszenie zamiaru zawarcia małżeństwa zaierajace:
a) dowody osobiste zamierzających zawrzeć małżeństwo,
b) odpisy skrócone aktów urodzeń nupturientów, wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w miejscowym USC,
c) pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC.

Dodatkowo:
a) od osób, które pozostawały już w związku małżeńskim:
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacja o rozwodzie - dla rozwiedzionych,
- odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka - dla wdowców i wdów,

b) od nieletnich kobiet /ponizej 18 lat/
- prawomocne postanowienie sadu, zezwalające na zawarcie małżeństwa,

c) od cudzoziemców:
- dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sadu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu,
- pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa złożone przed kierownikiem USC względnie w urzędzie konsularnym albo przed notariuszem wg miejsca zamieszkania za granica,
- dowód tożsamości - paszport z wizą.

d) gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika:
- prawomocne postanowienie sadu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
- pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.

2. Zawarcie związku małżeńskiego.
a) dowody osobiste zawierających związek małżeński.
b) dowody tożsamości dwóch świadków.

Dokumenty pozyskiwane przez urząd
l. Zgłoszenie zamiaru zawarcia małżeństwa zawierajace:

a) dowody osobiste zamierzających zawrzeć małżeństwo,

 b) odpisy skrócone aktów urodzeń nupturientów, wydane przez USC
właściwy dla miejsca urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w miejscowym USC,

c) pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC.

Dodatkowo:

 a) od osób, które pozostawały już w związku małżeńskim:

 - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacja o rozwodzie - dla rozwiedzionych,

- odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka - dla wdowców i wdów,

b) od nieletnich:

 - prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa,

c) od cudzoziemców: 

- dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu,

 - pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa złożone przed kierownikiem USC względnie w urzędzie
konsularnym albo przed notariuszem wg miejsca zamieszkania za granica, - dowód tożsamości - paszport z wizą.

 d) gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika:

- prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,

- pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.

2. Zawarcie związku małżeńskiego,

a) dowody osobiste zawierających związek małżeński,

b) dowody tożsamości dwóch świadków,

Wynik sprawy - sposób załatwienia
Ad.1.Akt małżeństwa

Ad.2. - Osobom zamierzającym zawrzeć zwiazek małżeński podlegający prawu kościelnemu albo innego związku wyznaniowego, kierownik USC wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złozonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci.

Zaświadczenie to traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania.

Po złożeniu oświadczeń przez mężczyznę i kobietę, duchowny sporządza zaświadczenie stwierdzające, że oswiadczenia zostały złożone w jego obecności.

Powyższe zaswiadczenie oraz zaświadczenie kierownika USC, duchowny przekazuje do USC przed upływem pięciu dniod zawarcia małżeństwa.

Na podstawie tych dokumentów, kierownik USC, sporządza akt małżeństwa.

Jeżeli zostanie sporządzony akt małżeństwa , małżeństwo uważa sie za zawarte w dniu złożenia oświadczenia przed duchownym.

Termin - czas trwania sprawy
Niezwłocznie po zawarciu małżeństwa

Uwagi
Sporządzenie aktu małżeństwa podlega opłacie skarbowej:

- sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł

Podstawa prawna
1.Ustawa z 29.09.1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U.z 2004r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm/

2.Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 26.10.1998r. w spr. szczegółowych zasad sporządzenia aktów stanu cywilnego /Dz.U> Nr 136, poz. 884 z późn. zm/

3.Ustawa z dnia 25.02.1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy /Dz. U. nr 9, poz. 59 z późn. zm/


Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 8530 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...