Strona główna » Sprawy załatwiane przez urząd » Referat SO, ZK i USC » Akty stanu cywilnego » Jubileusze użytkownik: gość
Urząd Miejski
  Godziny urzędowania
  Statut Miasta i Gminy
  Regulamin Organizacyjny
  Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
  Budżet
  Majątek Gminy
  Podatki i opłaty lokalne
  Sprawozdania
ORGANY
  Władze urzędu
  Pracownicy UM
  sołtysi gminy Głogówek
  Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
  Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
  Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
  Przetargi
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Komunikaty
  Zarządzenia Burmistrza
  Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
  Uchwały
  Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
  Pracownicy UM
  Radni Rady Miejskiej
  Dyrektorzy szkół i przedszkoli
  Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
  Referat NLROŚ
  Referat OSKD
  Referat Finansowy
  Referat SO, ZK i USC
  Dowody osobiste
  Ew.ludności
  Akty stanu cywilnego
  Rejestracja urodzeń
  Rejestracja zgonów
  Rejestracja zw. małżeńskiego
  Jubileusze
  Sprawy wojskowe
  Zbiórki publiczne
  Zmiana imion i nazwisk
  Formularze i wnioski
  Referat IDPP
  Referat ORGANIZACYJNY
  Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
  Ewidencja działalności gospodarczej
  Ewidencja ludności
  Rejestr wniosków i interpelacji radych
  Rejestr uchwał Rady Miejskiej
  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
  MGOK
  OPS
  ZMK
  Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
  Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
  Okręgi wyborcze
  Obwody głosowania
  Miejska Komisja Wyborcza
  Składy obwodowych komisji wyborczych
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
  Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
  Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

.

Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin

Zakres
Jubileusz:

długoletniego pożycia małżeńskiego

setnych urodzin

Miejsce załatwiania
USC

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:

1. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
a) podanie,
b) dowody osobiste jubilatów,
c) odpis skrócony aktu małżeństwa, o ile akt nie został sporządzony w miejscowym USC.

2. Jubileusz 100-lecia urodzin
a) zgłoszenie

Dokumenty pozyskiwane przez urząd

l. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego:

 a) podanie,

b) dowody osobiste jubilatów,

c) odpis skrócony aktu małżeństwa, o ile akt nie został sporządzony w miejscowym USC.

2. Jubileusz 100- lecia urodzin:

 a) zgłoszenie.

Wynik sprawy - sposób załatwienia

Ad. 1. Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanych przez Prezydenta RP z udziałem Burmistrza Miasta

Ad. 2. Uroczystość w mieszkaniu jubilata z udziałem Burmistrza Miasta.


Termin - czas trwania sprawy


Ad. 1. Do trzech tygodni od daty otrzymania medali z Kancelarii Prezydenta RP.

Ad. 2. Do dwóch tygodni od daty zgłoszenia.

Uwagi
Organizacja uroczystości jubileuszowych nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U Nr 90, póz. 450,zm. i z 1999 r. Nr 101,póz. 1177).


Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 5095 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...