Strona główna » Sprawy załatwiane przez urząd » Referat Finansowy użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Formularze i wnioski
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

 

Osoba odpowiedzialna za informacje w zakładce Referat Finansowy:

Skarbnik Gminy

Ilona Hudaszek

e-mail skarbnik@glogowek.pl , tel. 77 40 69 905,

 

 

U  W  A  G  A    R O L N I C Y  ! ! !

 

 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2014 można składać od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) w Urzędzie Miejskim w Głogówku w pokoju nr 10 (I piętro budynku);

Faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

Kwota zwrotu  podatku akcyzowego  zostanie wypłacona w terminie od 1 - 31 października 2014r. gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2013 r. Rada Ministrów określiła  stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2014 r. od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od1 litraoleju. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2014 r. wynosi 81,70 zł.

Referat Finansowy

folder

Elementy podrzędne (1)
folder od sr. transportowych

odroczenie   terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków, umorzenia zaległości podatkowych 

ulgi.doculgi.doculgi.doc

.

Zaświadczenie,  że wnioskodawca  figuruje  w  ewidencji  podatników

Zaświadczenie,  że wnioskodawca  nie  figuruje  w ewidencji  podatników

zawiadczenie.doczawiadczenie.doczawiadczenie.doc

Zaświadczenia

SPRAWA:                                                     

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzający stan zaległości.

                                                                       

Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkowych.

                                                                       

Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego.

                                                                       

Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika.

                                                                                    

                                                                             

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:            

Urząd Miejski w Głogówku 48-250 Głogówek,  Rynek 1

                                                                       www.glogowek.pl,     e-mail: poczta@glogowek.pl,     telefon :  0774069900

godziny pracy:  

poniedziałek              od  7,30   do  15,30 

                                                                                                 wtorek – czwartek      od  7.30   do  16.00

 piątek                      od  7.30   do  14.00

                                                                      

Rachunek bankowy;

Bank Spółdzielczy  Głogówek-

03 8904 0001 1000 0000 4819 0001.

             

SPRAWĘ ZAŁATWIA:   

Referat Finansowo- Budżetowy, I piętro, pokój nr 10,

telefon :    0774069910

                                                                        

                                                                      

WYMAGANE DOKUMENTY:                  

 W podaniu (wniosku) należy podać rodzaj zaświadczenia , dane podatnika, adres/ siedziba, numer   NIP,  oraz  PESEL,  cel przedłożenia zaświadczenia, ilość egzemplarzy,sposób   odbioru  i złożony   na podaniu podpis wnioskodawcy.

                                                                      

                                                                            

OPŁATA:                                                      

Opłata wynosi 21,00 zł. (dwadzieścia jeden złotych 00/100)  od każdego egzemplarza i wymagana jest z chwilą złożenia podania . 

Zapłatę opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego  rachunek bankowy.

                                                                                                                                 

TRYB I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:           

 Zaświadczenie jest wydane bez zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia podania o    jego wydanie.

                                                                                                                                                

PODSTAWA PRAWNA:    

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012r. poz.749 ze zmianami)

 - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz.1282 –tekst jednolity ).  

 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zaświadczeń   wydawanych przez   organy podatkowe (Dz. U. z 2011r. NR 293 ,poz. 1726 ze zmianami)

                                                                        

                                                                                                                                               

TRYB ODWOŁAWCZY:                           

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ,w terminie 7 dni od dnia doręczenia o odmowie wydania zaświadczenia lub odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści ,za      pośrednictwem organu, który    wydał postanowienie.           

                                                                           


Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 18592 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...