Strona główna » Statystyka stron użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

Strona Liczba odsłon 
Strona główna342909
   Urząd Miejski16274
        Godziny urzędowania 19044
        Statut Miasta i Gminy 15827
        Regulamin Organizacyjny UM 18744
        Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 19542
        Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 11765
   Plany,Strategie, Programy13202
   Finanse Gminy10230
        Budżet 48966
            Dotacje 9123
            ppuu 6224
        Majątek Gminy 5896
        Podatki i opłaty lokalne 15331
            Opłaty 6740
            inne opłaty 4502
            Podatki 7072
        Sprawozdania 31582
   ORGANY8259
        Władze urzędu 18079
        Pracownicy UM 32062
        Sołtysi gminy Głogówek 9343
        Rada Miejska 18872
            Skład RM 6826
            Komisje Rady Miejskiej 6538
            Prace RM 9184
            Plany Pracy Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady 3890
            Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady 4830
   Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego1776
        Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek 2869
        Informator działań zima 2013/2014 1733
   Prawo lokalne7672
        przetargi 795665
        Obwieszczenia 298206
        Ogłoszenia 63708
        Komunikaty 62015
        Zarządzenia Burmistrza 157318
        Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu 3827
        Uchwały 66720
            Projekty uchwał 5276
        Plan Zagospodarowania Przestrzennego 9973
   Oświadczenia majątkowe19007
        Pracownicy UM 25586
        Radni Rady Miejskiej 24123
        Dyrektorzy szkół i przedszkoli 27259
        Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 20746
   Sprawy załatwiane przez urząd9516
        Referat NLROŚ 12393
            Ochrona Środowiska 12538
            Geodezja 7825
            Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa 2443
            Gospodarka terenami 2468
            Gospodarowanie mieniem komunalnym 72248
        Referat OSKD 9712
            Działalność gospodarcza 16458
            Zezwolenia na alkohol 2575
            Refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników 40025
            Kultura i Sport 2137
            Oświata 2675
        Referat Finansowy 17981
            Formularze i wnioski 9950
        Referat SO, ZK i USC 12874
            dowody osobiste 43852
            Ewidencja ludności 10775
            Akty stanu cywilnego 9085
            Sprawy wojskowe 20377
            Zbiórki publiczne 8513
            Zmiana imion i nazwisk 7648
            Formularze i wnioski 8148
        Referat IDPP 10213
            Melioracja 7483
            Zagospodarowanie przestrzenne 1143
            Drogownictwo 1216
            Ewidencja zabytków Gminy Głogówek 1650
        Referat ORGANIZACYJNY 5344
            Formularze do pobrania 1717
        Referat GOK 1580
            Gospodarka odpadami komunalnymi 1045
            Rejestr działalności regulowenej 808
            Formularze do pobrania 813
   Rejestry, ewidencje, archiwa16217
        Ewidencja działalności gospodarczej 84922
        Ewidencja ludności 11408
        Rejestr wniosków i interpelacji radnych 4651
        Rejestr Uchwał Rady Miejskiej 5294
        Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1981
   Jednostki Organizacyjne8894
        MGOK 15326
        OPS 15062
        ZMK 21142
        Placówki oświatowe 1750
   WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 20151566
        Link do strony 838
   WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 20143659
        Okręgi wyborcze 1993
        Obwody głosowania 1193
        Miejska Komisja Wyborcza 1533
        Składy obwodowych komisji wyborczych 2256
        Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów) 1191
        Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów) 1162
        Informacje dla wyborców niepełnosprawnych. 988
        Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 1370
   WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 20149293
   WYBORY 6129
   Słownik skrótów7186
   Statystyka stron10191
   Mapa serwisu8961
   Szukaj33805
   Instrukcja5600
Nabór pracowników 45

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 10191 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...