Strona główna » Statystyka stron użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

Strona Liczba odsłon 
Strona główna354878
   Urząd Miejski16580
        Godziny urzędowania 19413
        Statut Miasta i Gminy 16497
        Regulamin Organizacyjny UM 19050
        Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 19861
        Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 12395
   Plany,Strategie, Programy13569
   Finanse Gminy10542
        Budżet 56255
            Dotacje 10588
            ppuu 7157
        Majątek Gminy 6795
        Podatki i opłaty lokalne 15735
            Opłaty 6970
            inne opłaty 4694
            Podatki 7320
        Sprawozdania 38269
   ORGANY8519
        Władze urzędu 18553
        Pracownicy UM 33789
        Sołtysi gminy Głogówek 9971
        Rada Miejska 19213
            Skład RM 7062
            Komisje Rady Miejskiej 6875
            Prace RM 9376
            Plany Pracy Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady 4122
            Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady 5051
   Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego2092
        Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek 3189
        Informator działań zima 2013/2014 2022
   Prawo lokalne8013
        przetargi 831812
        Obwieszczenia 330819
        Ogłoszenia 67619
        Komunikaty 66606
        Zarządzenia Burmistrza 167551
        Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu 4457
        Uchwały 70310
            Projekty uchwał 5585
        Plan Zagospodarowania Przestrzennego 10807
   Oświadczenia majątkowe19658
        Pracownicy UM 26797
        Radni Rady Miejskiej 25263
        Dyrektorzy szkół i przedszkoli 28395
        Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 22142
   Sprawy załatwiane przez urząd9794
        Referat NLROŚ 12717
            Ochrona Środowiska 12819
            Geodezja 8019
            Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa 2703
            Gospodarka terenami 2662
            Gospodarowanie mieniem komunalnym 98815
        Referat OSKD 10000
            Działalność gospodarcza 16698
            Zezwolenia na alkohol 2763
            Refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników 40442
            Kultura i Sport 2323
            Oświata 3069
        Referat Finansowy 18500
            Formularze i wnioski 10191
        Referat SO, ZK i USC 13203
            dowody osobiste 44312
            Ewidencja ludności 11059
            Akty stanu cywilnego 9318
            Sprawy wojskowe 20561
            Zbiórki publiczne 8800
            Zmiana imion i nazwisk 7832
            Formularze i wnioski 8348
        Referat IDPP 10531
            Melioracja 7856
            Zagospodarowanie przestrzenne 1320
            Drogownictwo 1415
            Ewidencja zabytków Gminy Głogówek 2538
        Referat ORGANIZACYJNY 5648
            Formularze do pobrania 1912
        Referat GOK 1893
            Gospodarka odpadami komunalnymi 1209
            Rejestr działalności regulowenej 961
            Formularze do pobrania 951
   Rejestry, ewidencje, archiwa16524
        Ewidencja działalności gospodarczej 85317
        Ewidencja ludności 11747
        Rejestr wniosków i interpelacji radnych 4963
        Rejestr Uchwał Rady Miejskiej 5621
        Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2256
   Jednostki Organizacyjne9215
        MGOK 15810
        OPS 15496
        ZMK 21653
        Placówki oświatowe 2134
   WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 20152077
        Link do strony 1135
   WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 20144011
        Okręgi wyborcze 2410
        Obwody głosowania 1524
        Miejska Komisja Wyborcza 1938
        Składy obwodowych komisji wyborczych 2547
        Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów) 1494
        Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów) 1434
        Informacje dla wyborców niepełnosprawnych. 1287
        Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 1644
   WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 201411676
   WYBORY 6914
   Słownik skrótów7492
   Statystyka stron10467
   Mapa serwisu9280
   Szukaj35747
   Instrukcja5863
Nabór pracowników 45

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 10467 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...