Strona główna » Statystyka stron użytkownik: gość
Urząd Miejski
  Godziny urzędowania
  Statut Miasta i Gminy
  Regulamin Organizacyjny
  Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
  Budżet
  Majątek Gminy
  Podatki i opłaty lokalne
  Sprawozdania
ORGANY
  Władze urzędu
  Pracownicy UM
  sołtysi gminy Głogówek
  Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
  Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
  Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
  Przetargi
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Komunikaty
  Zarządzenia Burmistrza
  Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
  Uchwały
  Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
  Pracownicy UM
  Radni Rady Miejskiej
  Dyrektorzy szkół i przedszkoli
  Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
  Referat NLROŚ
  Referat OSKD
  Referat Finansowy
  Referat SO, ZK i USC
  Referat IDPP
  Referat ORGANIZACYJNY
  Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
  Ewidencja działalności gospodarczej
  Ewidencja ludności
  Rejestr wniosków i interpelacji radych
  Rejestr uchwał Rady Miejskiej
  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
  MGOK
  OPS
  ZMK
  Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
  Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
  Okręgi wyborcze
  Obwody głosowania
  Miejska Komisja Wyborcza
  Składy obwodowych komisji wyborczych
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
  Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
  Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

Statystyka stron


Strona Liczba odsłon 
Strona główna322863
   Urząd Miejski15947
        Godziny urzędowania 18512
        Statut Miasta i Gminy 15298
        Regulamin Organizacyjny UM 18377
        Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 19151
        Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 10931
   Plany,Strategie, Programy12897
   Finanse Gminy9979
        Budżet 43615
            Dotacje 7817
            ppuu 5388
        Majątek Gminy 5228
        Podatki i opłaty lokalne 14867
            Opłaty 6418
            inne opłaty 4290
            Podatki 6761
        Sprawozdania 25284
   ORGANY8024
        Władze urzędu 17572
        Pracownicy UM 29636
        Sołtysi gminy Głogówek 8228
        Rada Miejska 18435
            Skład RM 6593
            Komisje Rady Miejskiej 6251
            Prace RM 8962
            Plany Pracy Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady 3549
            Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady 4467
   Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego1517
        Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek 2535
        Informator działań zima 2013/2014 1468
   Prawo lokalne7300
        przetargi 753135
        Obwieszczenia 272862
        Ogłoszenia 57105
        Komunikaty 54940
        Zarządzenia Burmistrza 149843
        Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu 3351
        Uchwały 62076
            Projekty uchwał 4879
        Plan Zagospodarowania Przestrzennego 8551
   Oświadczenia majątkowe18395
        Pracownicy UM 23632
        Radni Rady Miejskiej 21486
        Dyrektorzy szkół i przedszkoli 24434
        Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 18456
   Sprawy załatwiane przez urząd9248
        Referat NLROŚ 12086
            Ochrona Środowiska 12297
            Geodezja 7638
            Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa 2208
            Gospodarka terenami 2291
            Gospodarowanie mieniem komunalnym 53847
        Referat OSKD 9423
            Działalność gospodarcza 16206
            Zezwolenia na alkohol 2364
            Refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników 39134
            Kultura i Sport 1938
            Oświata 2321
        Referat Finansowy 17438
            Formularze i wnioski 9642
        Referat SO, ZK i USC 12468
            dowody osobiste 43252
            Ewidencja ludności 10297
            Akty stanu cywilnego 8830
            Sprawy wojskowe 20210
            Zbiórki publiczne 8352
            Zmiana imion i nazwisk 7482
            Formularze i wnioski 7918
        Referat IDPP 9870
            Melioracja 7155
            Zagospodarowanie przestrzenne 975
            Drogownictwo 999
            Ewidencja zabytków Gminy Głogówek 1096
        Referat ORGANIZACYJNY 4939
            Formularze do pobrania 1575
        Referat GOK 1286
            Gospodarka odpadami komunalnymi 878
            Rejestr działalności regulowenej 647
            Formularze do pobrania 661
   Rejestry, ewidencje, archiwa15924
        Ewidencja działalności gospodarczej 84416
        Ewidencja ludności 11011
        Rejestr wniosków i interpelacji radnych 4272
        Rejestr Uchwał Rady Miejskiej 4928
        Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1727
   Jednostki Organizacyjne8619
        MGOK 14633
        OPS 14250
        ZMK 20389
        Placówki oświatowe 1485
   WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 20151343
        Link do strony 641
   WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 20143288
        Okręgi wyborcze 1695
        Obwody głosowania 991
        Miejska Komisja Wyborcza 1197
        Składy obwodowych komisji wyborczych 1887
        Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów) 994
        Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów) 934
        Informacje dla wyborców niepełnosprawnych. 800
        Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 1145
   WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 20147841
   WYBORY 5527
   Słownik skrótów6913
   Statystyka stron9975
   Mapa serwisu8635
   Szukaj33622
   Instrukcja5301
Nabór pracowników 45

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 9975 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...