Strona główna » Statystyka stron użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

Strona Liczba odsłon 
Strona główna332875
   Urząd Miejski16160
        Godziny urzędowania 18856
        Statut Miasta i Gminy 15647
        Regulamin Organizacyjny UM 18598
        Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 19372
        Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 11428
   Plany,Strategie, Programy13081
   Finanse Gminy10125
        Budżet 47056
            Dotacje 8500
            ppuu 5856
        Majątek Gminy 5600
        Podatki i opłaty lokalne 15139
            Opłaty 6604
            inne opłaty 4419
            Podatki 6964
        Sprawozdania 28694
   ORGANY8169
        Władze urzędu 17914
        Pracownicy UM 30956
        Sołtysi gminy Głogówek 8958
        Rada Miejska 18725
            Skład RM 6740
            Komisje Rady Miejskiej 6439
            Prace RM 9110
            Plany Pracy Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady 3816
            Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady 4724
   Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego1667
        Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek 2737
        Informator działań zima 2013/2014 1622
   Prawo lokalne7577
        przetargi 785000
        Obwieszczenia 291722
        Ogłoszenia 61218
        Komunikaty 59466
        Zarządzenia Burmistrza 153923
        Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu 3630
        Uchwały 65181
            Projekty uchwał 5138
        Plan Zagospodarowania Przestrzennego 9411
   Oświadczenia majątkowe18714
        Pracownicy UM 24766
        Radni Rady Miejskiej 23032
        Dyrektorzy szkół i przedszkoli 26339
        Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 19939
   Sprawy załatwiane przez urząd9400
        Referat NLROŚ 12260
            Ochrona Środowiska 12442
            Geodezja 7765
            Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa 2344
            Gospodarka terenami 2393
            Gospodarowanie mieniem komunalnym 65360
        Referat OSKD 9592
            Działalność gospodarcza 16382
            Zezwolenia na alkohol 2496
            Refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników 39782
            Kultura i Sport 2058
            Oświata 2528
        Referat Finansowy 17744
            Formularze i wnioski 9841
        Referat SO, ZK i USC 12683
            dowody osobiste 43582
            Ewidencja ludności 10540
            Akty stanu cywilnego 8990
            Sprawy wojskowe 20303
            Zbiórki publiczne 8458
            Zmiana imion i nazwisk 7586
            Formularze i wnioski 8074
        Referat IDPP 10047
            Melioracja 7374
            Zagospodarowanie przestrzenne 1082
            Drogownictwo 1148
            Ewidencja zabytków Gminy Głogówek 1435
        Referat ORGANIZACYJNY 5196
            Formularze do pobrania 1662
        Referat GOK 1462
            Gospodarka odpadami komunalnymi 988
            Rejestr działalności regulowenej 751
            Formularze do pobrania 747
   Rejestry, ewidencje, archiwa16105
        Ewidencja działalności gospodarczej 84760
        Ewidencja ludności 11269
        Rejestr wniosków i interpelacji radnych 4544
        Rejestr Uchwał Rady Miejskiej 5184
        Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1884
   Jednostki Organizacyjne8788
        MGOK 14977
        OPS 14719
        ZMK 20826
        Placówki oświatowe 1628
   WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 20151493
        Link do strony 763
   WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 20143529
        Okręgi wyborcze 1910
        Obwody głosowania 1117
        Miejska Komisja Wyborcza 1413
        Składy obwodowych komisji wyborczych 2139
        Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów) 1114
        Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów) 1080
        Informacje dla wyborców niepełnosprawnych. 919
        Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 1273
   WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 20148584
   WYBORY 5837
   Słownik skrótów7060
   Statystyka stron10104
   Mapa serwisu8854
   Szukaj33743
   Instrukcja5508
Nabór pracowników 45

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 10104 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...