Strona główna » Statystyka stron użytkownik: gość
Urząd Miejski
  Godziny urzędowania
  Statut Miasta i Gminy
  Regulamin Organizacyjny
  Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
  Budżet
  Majątek Gminy
  Podatki i opłaty lokalne
  Sprawozdania
ORGANY
  Władze urzędu
  Pracownicy UM
  sołtysi gminy Głogówek
  Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
  Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
  Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
  Przetargi
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Komunikaty
  Zarządzenia Burmistrza
  Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
  Uchwały
  Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
  Pracownicy UM
  Radni Rady Miejskiej
  Dyrektorzy szkół i przedszkoli
  Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
  Referat NLROŚ
  Referat OSKD
  Referat Finansowy
  Referat SO, ZK i USC
  Referat IDPP
  Referat ORGANIZACYJNY
  Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
  Ewidencja działalności gospodarczej
  Ewidencja ludności
  Rejestr wniosków i interpelacji radych
  Rejestr uchwał Rady Miejskiej
  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
  MGOK
  OPS
  ZMK
  Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
  Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
  Okręgi wyborcze
  Obwody głosowania
  Miejska Komisja Wyborcza
  Składy obwodowych komisji wyborczych
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
  Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
  Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

Statystyka stron


Strona Liczba odsłon 
Strona główna317442
   Urząd Miejski15748
        Godziny urzędowania 18120
        Statut Miasta i Gminy 15009
        Regulamin Organizacyjny UM 18248
        Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 18963
        Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 10537
   Plany,Strategie, Programy12785
   Finanse Gminy9886
        Budżet 42185
            Dotacje 7709
            ppuu 5242
        Majątek Gminy 5051
        Podatki i opłaty lokalne 14639
            Opłaty 6301
            inne opłaty 4220
            Podatki 6650
        Sprawozdania 24317
   ORGANY7935
        Władze urzędu 17217
        Pracownicy UM 28424
        Sołtysi gminy Głogówek 7380
        Rada Miejska 18157
            Skład RM 6513
            Komisje Rady Miejskiej 6122
            Prace RM 8870
            Plany Pracy Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady 3256
            Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady 4090
   Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego1403
        Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek 2414
        Informator działań zima 2013/2014 1382
   Prawo lokalne7083
        przetargi 739438
        Obwieszczenia 263175
        Ogłoszenia 54477
        Komunikaty 52647
        Zarządzenia Burmistrza 148607
        Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu 3213
        Uchwały 60902
            Projekty uchwał 4786
        Plan Zagospodarowania Przestrzennego 7715
   Oświadczenia majątkowe18255
        Pracownicy UM 23125
        Radni Rady Miejskiej 20892
        Dyrektorzy szkół i przedszkoli 23657
        Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 17902
   Sprawy załatwiane przez urząd9169
        Referat NLROŚ 11983
            Ochrona Środowiska 12197
            Geodezja 7559
            Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa 2142
            Gospodarka terenami 2233
            Gospodarowanie mieniem komunalnym 51903
        Referat OSKD 9319
            Działalność gospodarcza 16104
            Zezwolenia na alkohol 2266
            Refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników 38129
            Kultura i Sport 1855
            Oświata 2189
        Referat Finansowy 17286
            Formularze i wnioski 9507
        Referat SO, ZK i USC 12349
            dowody osobiste 42882
            Ewidencja ludności 10159
            Akty stanu cywilnego 8769
            Sprawy wojskowe 20157
            Zbiórki publiczne 8291
            Zmiana imion i nazwisk 7416
            Formularze i wnioski 7832
        Referat IDPP 8925
            Melioracja 7093
            Zagospodarowanie przestrzenne 914
            Drogownictwo 933
            Ewidencja zabytków Gminy Głogówek 755
        Referat ORGANIZACYJNY 4827
            Formularze do pobrania 1526
        Referat GOK 1189
            Gospodarka odpadami komunalnymi 829
            Rejestr działalności regulowenej 595
            Formularze do pobrania 613
   Rejestry, ewidencje, archiwa15837
        Ewidencja działalności gospodarczej 84180
        Ewidencja ludności 10873
        Rejestr wniosków i interpelacji radnych 4083
        Rejestr Uchwał Rady Miejskiej 4691
        Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1584
   Jednostki Organizacyjne8504
        MGOK 14296
        OPS 13929
        ZMK 19918
        Placówki oświatowe 1380
   WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 20151254
        Link do strony 561
   WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 20142833
        Okręgi wyborcze 1496
        Obwody głosowania 904
        Miejska Komisja Wyborcza 1101
        Składy obwodowych komisji wyborczych 1719
        Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów) 912
        Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów) 851
        Informacje dla wyborców niepełnosprawnych. 721
        Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 1054
   WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 20147474
   WYBORY 5324
   Słownik skrótów6829
   Statystyka stron9902
   Mapa serwisu8526
   Szukaj33479
   Instrukcja5224
Nabór pracowników 43

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 9902 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...