Strona główna » Statystyka stron użytkownik: gość
Urząd Miejski
  Godziny urzędowania
  Statut Miasta i Gminy
  Regulamin Organizacyjny
  Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
  Budżet
  Majątek Gminy
  Podatki i opłaty lokalne
  Sprawozdania
ORGANY
  Władze urzędu
  Pracownicy UM
  sołtysi gminy Głogówek
  Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
  Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
  Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
  Przetargi
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Komunikaty
  Zarządzenia Burmistrza
  Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
  Uchwały
  Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
  Pracownicy UM
  Radni Rady Miejskiej
  Dyrektorzy szkół i przedszkoli
  Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
  Referat NLROŚ
  Referat OSKD
  Referat Finansowy
  Referat SO, ZK i USC
  Referat IDPP
  Referat ORGANIZACYJNY
  Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
  Ewidencja działalności gospodarczej
  Ewidencja ludności
  Rejestr wniosków i interpelacji radych
  Rejestr uchwał Rady Miejskiej
  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
  MGOK
  OPS
  ZMK
  Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
  Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
  Okręgi wyborcze
  Obwody głosowania
  Miejska Komisja Wyborcza
  Składy obwodowych komisji wyborczych
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
  Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
  Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

Statystyka stron


Strona Liczba odsłon 
Strona główna321965
   Urząd Miejski15905
        Godziny urzędowania 18429
        Statut Miasta i Gminy 15251
        Regulamin Organizacyjny UM 18359
        Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 19120
        Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 10865
   Plany,Strategie, Programy12879
   Finanse Gminy9965
        Budżet 42925
            Dotacje 7813
            ppuu 5367
        Majątek Gminy 5205
        Podatki i opłaty lokalne 14829
            Opłaty 6389
            inne opłaty 4273
            Podatki 6752
        Sprawozdania 25132
   ORGANY8008
        Władze urzędu 17521
        Pracownicy UM 29451
        Sołtysi gminy Głogówek 8081
        Rada Miejska 18392
            Skład RM 6580
            Komisje Rady Miejskiej 6233
            Prace RM 8949
            Plany Pracy Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady 3502
            Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady 4404
   Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego1502
        Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek 2514
        Informator działań zima 2013/2014 1452
   Prawo lokalne7264
        przetargi 749141
        Obwieszczenia 267537
        Ogłoszenia 56593
        Komunikaty 54447
        Zarządzenia Burmistrza 149499
        Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu 3322
        Uchwały 61828
            Projekty uchwał 4871
        Plan Zagospodarowania Przestrzennego 8348
   Oświadczenia majątkowe18378
        Pracownicy UM 23559
        Radni Rady Miejskiej 21390
        Dyrektorzy szkół i przedszkoli 24105
        Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 18205
   Sprawy załatwiane przez urząd9234
        Referat NLROŚ 12071
            Ochrona Środowiska 12278
            Geodezja 7626
            Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa 2198
            Gospodarka terenami 2279
            Gospodarowanie mieniem komunalnym 53430
        Referat OSKD 9407
            Działalność gospodarcza 16177
            Zezwolenia na alkohol 2346
            Refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników 39006
            Kultura i Sport 1925
            Oświata 2304
        Referat Finansowy 17414
            Formularze i wnioski 9621
        Referat SO, ZK i USC 12452
            dowody osobiste 43179
            Ewidencja ludności 10268
            Akty stanu cywilnego 8818
            Sprawy wojskowe 20202
            Zbiórki publiczne 8343
            Zmiana imion i nazwisk 7474
            Formularze i wnioski 7898
        Referat IDPP 9854
            Melioracja 7145
            Zagospodarowanie przestrzenne 966
            Drogownictwo 977
            Ewidencja zabytków Gminy Głogówek 1028
        Referat ORGANIZACYJNY 4919
            Formularze do pobrania 1562
        Referat GOK 1268
            Gospodarka odpadami komunalnymi 863
            Rejestr działalności regulowenej 628
            Formularze do pobrania 651
   Rejestry, ewidencje, archiwa15906
        Ewidencja działalności gospodarczej 84372
        Ewidencja ludności 10976
        Rejestr wniosków i interpelacji radnych 4240
        Rejestr Uchwał Rady Miejskiej 4890
        Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1702
   Jednostki Organizacyjne8598
        MGOK 14574
        OPS 14194
        ZMK 20321
        Placówki oświatowe 1464
   WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 20151326
        Link do strony 626
   WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 20143228
        Okręgi wyborcze 1671
        Obwody głosowania 977
        Miejska Komisja Wyborcza 1186
        Składy obwodowych komisji wyborczych 1859
        Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów) 975
        Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów) 917
        Informacje dla wyborców niepełnosprawnych. 787
        Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 1131
   WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 20147786
   WYBORY 5498
   Słownik skrótów6895
   Statystyka stron9961
   Mapa serwisu8599
   Szukaj33575
   Instrukcja5290
Nabór pracowników 45

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 9961 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...