Strona główna » Statystyka stron użytkownik: gość
Urząd Miejski
  Godziny urzędowania
  Statut Miasta i Gminy
  Regulamin Organizacyjny
  Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
  Budżet
  Majątek Gminy
  Podatki i opłaty lokalne
  Sprawozdania
ORGANY
  Władze urzędu
  Pracownicy UM
  sołtysi gminy Głogówek
  Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
  Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
  Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
  Przetargi
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Komunikaty
  Zarządzenia Burmistrza
  Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
  Uchwały
  Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
  Pracownicy UM
  Radni Rady Miejskiej
  Dyrektorzy szkół i przedszkoli
  Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
  Referat NLROŚ
  Referat OSKD
  Referat Finansowy
  Referat SO, ZK i USC
  Referat IDPP
  Referat ORGANIZACYJNY
  Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
  Ewidencja działalności gospodarczej
  Ewidencja ludności
  Rejestr wniosków i interpelacji radych
  Rejestr uchwał Rady Miejskiej
  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
  MGOK
  OPS
  ZMK
  Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
  Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
  Okręgi wyborcze
  Obwody głosowania
  Miejska Komisja Wyborcza
  Składy obwodowych komisji wyborczych
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
  Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
  Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

Statystyka stron


Strona Liczba odsłon 
Strona główna318523
   Urząd Miejski15779
        Godziny urzędowania 18185
        Statut Miasta i Gminy 15055
        Regulamin Organizacyjny UM 18274
        Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 18989
        Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 10616
   Plany,Strategie, Programy12800
   Finanse Gminy9900
        Budżet 42453
            Dotacje 7747
            ppuu 5280
        Majątek Gminy 5091
        Podatki i opłaty lokalne 14669
            Opłaty 6318
            inne opłaty 4228
            Podatki 6673
        Sprawozdania 24686
   ORGANY7952
        Władze urzędu 17263
        Pracownicy UM 28626
        Sołtysi gminy Głogówek 7517
        Rada Miejska 18201
            Skład RM 6527
            Komisje Rady Miejskiej 6143
            Prace RM 8894
            Plany Pracy Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady 3306
            Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady 4187
   Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego1433
        Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek 2437
        Informator działań zima 2013/2014 1392
   Prawo lokalne7121
        przetargi 742311
        Obwieszczenia 265645
        Ogłoszenia 54971
        Komunikaty 53058
        Zarządzenia Burmistrza 148861
        Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu 3237
        Uchwały 61124
            Projekty uchwał 4819
        Plan Zagospodarowania Przestrzennego 7869
   Oświadczenia majątkowe18277
        Pracownicy UM 23262
        Radni Rady Miejskiej 21047
        Dyrektorzy szkół i przedszkoli 23765
        Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 17981
   Sprawy załatwiane przez urząd9181
        Referat NLROŚ 12000
            Ochrona Środowiska 12210
            Geodezja 7582
            Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa 2156
            Gospodarka terenami 2243
            Gospodarowanie mieniem komunalnym 52676
        Referat OSKD 9336
            Działalność gospodarcza 16121
            Zezwolenia na alkohol 2290
            Refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników 38425
            Kultura i Sport 1870
            Oświata 2212
        Referat Finansowy 17315
            Formularze i wnioski 9531
        Referat SO, ZK i USC 12378
            dowody osobiste 42951
            Ewidencja ludności 10181
            Akty stanu cywilnego 8779
            Sprawy wojskowe 20166
            Zbiórki publiczne 8299
            Zmiana imion i nazwisk 7425
            Formularze i wnioski 7840
        Referat IDPP 8939
            Melioracja 7107
            Zagospodarowanie przestrzenne 926
            Drogownictwo 938
            Ewidencja zabytków Gminy Głogówek 809
        Referat ORGANIZACYJNY 4839
            Formularze do pobrania 1532
        Referat GOK 1203
            Gospodarka odpadami komunalnymi 837
            Rejestr działalności regulowenej 600
            Formularze do pobrania 618
   Rejestry, ewidencje, archiwa15851
        Ewidencja działalności gospodarczej 84216
        Ewidencja ludności 10885
        Rejestr wniosków i interpelacji radnych 4109
        Rejestr Uchwał Rady Miejskiej 4737
        Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1605
   Jednostki Organizacyjne8515
        MGOK 14368
        OPS 13982
        ZMK 19990
        Placówki oświatowe 1394
   WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 20151266
        Link do strony 576
   WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 20143077
        Okręgi wyborcze 1579
        Obwody głosowania 926
        Miejska Komisja Wyborcza 1122
        Składy obwodowych komisji wyborczych 1783
        Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów) 925
        Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów) 864
        Informacje dla wyborców niepełnosprawnych. 736
        Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 1073
   WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 20147597
   WYBORY 5388
   Słownik skrótów6840
   Statystyka stron9911
   Mapa serwisu8537
   Szukaj33494
   Instrukcja5234
Nabór pracowników 44

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 9911 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...