Strona główna » Statystyka stron użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

Strona Liczba odsłon 
Strona główna329936
   Urząd Miejski16130
        Godziny urzędowania 18797
        Statut Miasta i Gminy 15600
        Regulamin Organizacyjny UM 18556
        Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 19324
        Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 11326
   Plany,Strategie, Programy13046
   Finanse Gminy10096
        Budżet 46358
            Dotacje 8208
            ppuu 5713
        Majątek Gminy 5495
        Podatki i opłaty lokalne 15081
            Opłaty 6570
            inne opłaty 4396
            Podatki 6938
        Sprawozdania 27500
   ORGANY8138
        Władze urzędu 17877
        Pracownicy UM 30675
        Sołtysi gminy Głogówek 8821
        Rada Miejska 18690
            Skład RM 6707
            Komisje Rady Miejskiej 6405
            Prace RM 9082
            Plany Pracy Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady 3790
            Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady 4703
   Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego1634
        Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek 2704
        Informator działań zima 2013/2014 1590
   Prawo lokalne7532
        przetargi 780903
        Obwieszczenia 288823
        Ogłoszenia 60291
        Komunikaty 58346
        Zarządzenia Burmistrza 153121
        Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu 3547
        Uchwały 64580
            Projekty uchwał 5077
        Plan Zagospodarowania Przestrzennego 9246
   Oświadczenia majątkowe18636
        Pracownicy UM 24416
        Radni Rady Miejskiej 22629
        Dyrektorzy szkół i przedszkoli 25933
        Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 19593
   Sprawy załatwiane przez urząd9364
        Referat NLROŚ 12226
            Ochrona Środowiska 12410
            Geodezja 7742
            Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa 2317
            Gospodarka terenami 2370
            Gospodarowanie mieniem komunalnym 63006
        Referat OSKD 9558
            Działalność gospodarcza 16354
            Zezwolenia na alkohol 2465
            Refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników 39709
            Kultura i Sport 2036
            Oświata 2495
        Referat Finansowy 17659
            Formularze i wnioski 9809
        Referat SO, ZK i USC 12640
            dowody osobiste 43532
            Ewidencja ludności 10488
            Akty stanu cywilnego 8961
            Sprawy wojskowe 20282
            Zbiórki publiczne 8430
            Zmiana imion i nazwisk 7557
            Formularze i wnioski 8048
        Referat IDPP 10003
            Melioracja 7320
            Zagospodarowanie przestrzenne 1060
            Drogownictwo 1123
            Ewidencja zabytków Gminy Głogówek 1370
        Referat ORGANIZACYJNY 5156
            Formularze do pobrania 1641
        Referat GOK 1433
            Gospodarka odpadami komunalnymi 967
            Rejestr działalności regulowenej 731
            Formularze do pobrania 726
   Rejestry, ewidencje, archiwa16046
        Ewidencja działalności gospodarczej 84682
        Ewidencja ludności 11225
        Rejestr wniosków i interpelacji radnych 4513
        Rejestr Uchwał Rady Miejskiej 5140
        Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1853
   Jednostki Organizacyjne8758
        MGOK 14896
        OPS 14617
        ZMK 20757
        Placówki oświatowe 1606
   WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 20151472
        Link do strony 742
   WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 20143486
        Okręgi wyborcze 1885
        Obwody głosowania 1096
        Miejska Komisja Wyborcza 1377
        Składy obwodowych komisji wyborczych 2104
        Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów) 1094
        Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów) 1061
        Informacje dla wyborców niepełnosprawnych. 900
        Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 1248
   WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 20148423
   WYBORY 5761
   Słownik skrótów7025
   Statystyka stron10079
   Mapa serwisu8832
   Szukaj33717
   Instrukcja5465
Nabór pracowników 45

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 10079 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...