Strona główna » Prawo lokalne » Ogłoszenia użytkownik: gość
Urząd Miejski
  Godziny urzędowania
  Statut Miasta i Gminy
  Regulamin Organizacyjny
  Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
  Budżet
  Majątek Gminy
  Podatki i opłaty lokalne
  Sprawozdania
ORGANY
  Władze urzędu
  Pracownicy UM
  sołtysi gminy Głogówek
  Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
  Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
  Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
  Przetargi
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Komunikaty
  Zarządzenia Burmistrza
  Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
  Uchwały
  Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
  Pracownicy UM
  Radni Rady Miejskiej
  Dyrektorzy szkół i przedszkoli
  Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
  Referat NLROŚ
  Referat OSKD
  Referat Finansowy
  Referat SO, ZK i USC
  Referat IDPP
  Referat ORGANIZACYJNY
  Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
  Ewidencja działalności gospodarczej
  Ewidencja ludności
  Rejestr wniosków i interpelacji radych
  Rejestr uchwał Rady Miejskiej
  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
  MGOK
  OPS
  ZMK
  Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
  Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
  Okręgi wyborcze
  Obwody głosowania
  Miejska Komisja Wyborcza
  Składy obwodowych komisji wyborczych
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
  Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
  Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

Ogłoszenia

folder

Elementy podrzędne (31)
dokument 2015/3/30 Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głogówek
dokument 2015/2/2 Burmistrz Głogówka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez Gminę Głogówek zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2015 rok
dokument 2015/2/2 Burmistrz Głogówka ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki zakażeń wirusa brodawczaka ludzkiego w Gminie Głogówek w roku 2015.
dokument 2015/1/29 Ogłoszenie o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Głogówek w 2015 roku.
dokument 2014/11/6 Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
dokument 2014/9/30 Informacja o dofinansowaniu realizacji zadania ze środków NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Opolu
dokument 2014/8/14 Ogłoszenie Marszałka Województwa Opolskiego dot. konsultacji społecznych Programu Ochrony Powietrza.
dokument 2014/7/1 Ogłoszenie dot.drugiego otwartego konkursu ofert wyboru dziennych opiekunów na zadanie pn."Opieka nad dziećmi do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Głogówek".
dokument 2014/4/1 Ogłoszenie dot. otwartego konkursu ofert wyboru dziennych opiekunów na zadanie pn."Opieka nad dziećmi do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna" na terenie Gminy Głogówek
dokument 2014/1/10 Burmistrz Głogówka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
dokument 2013/11/15 Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek.
dokument 2013/11/8 Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsulatacji z organizacjami pozarządowymi.
dokument 2013/11/8 Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.
dokument 2013/9/2 Burmistrz Głogówka ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań w roku budżetowym 2013 w zakresie opowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
dokument 2013/5/9 Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego
dokument 2013/4/23 Burmistrz Głogówka informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego dodatkowego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Głogówek na rok 2013 z zakresu pomocy społecznej do 31.12.2013 r.
dokument 2013/4/22 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.planowania przestrzennego
dokument 2013/3/27 Burmistrz Głogówka ogłasza otwarty dodatkowy konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2013 rok
dokument 2013/3/22 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. budżetu
dokument 2013/3/22 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa
dokument 2013/3/22 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pożytku publicznego
dokument 2013/1/22 Burmistrz Głogówka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez Gminę Głogówek zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2013 rok.
dokument 2013/1/15 Burmistrz Głogówka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
dokument 2013/1/10 Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze ½ etatu
dokument 2012/10/15 Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
dokument 2012/10/2 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
dokument 2012/6/29 zawiadomienie o braku mozliwości załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dokument 2012/6/15 Ogłoszenie kierownika OPS w Głogówku w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenia na okres od 02.07.12r. do 31.12.12r. asystenta rodziny.
dokument 2011/9/29 Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
dokument 2011/3/30 Burmistrz Głogówka informuje o wydaniu w dniu 30.03.2011r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.
dokument 2011/3/22 Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 57105 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...