Strona główna » Prawo lokalne » Ogłoszenia użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

Ogłoszenia

folder

Elementy podrzędne (31)
dokument 2015/3/30 Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głogówek
dokument 2015/2/2 Burmistrz Głogówka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez Gminę Głogówek zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2015 rok
dokument 2015/2/2 Burmistrz Głogówka ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki zakażeń wirusa brodawczaka ludzkiego w Gminie Głogówek w roku 2015.
dokument 2015/1/29 Ogłoszenie o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Głogówek w 2015 roku.
dokument 2014/11/6 Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
dokument 2014/9/30 Informacja o dofinansowaniu realizacji zadania ze środków NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Opolu
dokument 2014/8/14 Ogłoszenie Marszałka Województwa Opolskiego dot. konsultacji społecznych Programu Ochrony Powietrza.
dokument 2014/7/1 Ogłoszenie dot.drugiego otwartego konkursu ofert wyboru dziennych opiekunów na zadanie pn."Opieka nad dziećmi do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Głogówek".
dokument 2014/4/1 Ogłoszenie dot. otwartego konkursu ofert wyboru dziennych opiekunów na zadanie pn."Opieka nad dziećmi do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna" na terenie Gminy Głogówek
dokument 2014/1/10 Burmistrz Głogówka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
dokument 2013/11/15 Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek.
dokument 2013/11/8 Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsulatacji z organizacjami pozarządowymi.
dokument 2013/11/8 Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.
dokument 2013/9/2 Burmistrz Głogówka ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań w roku budżetowym 2013 w zakresie opowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
dokument 2013/5/9 Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego
dokument 2013/4/23 Burmistrz Głogówka informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego dodatkowego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Głogówek na rok 2013 z zakresu pomocy społecznej do 31.12.2013 r.
dokument 2013/4/22 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.planowania przestrzennego
dokument 2013/3/27 Burmistrz Głogówka ogłasza otwarty dodatkowy konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2013 rok
dokument 2013/3/22 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. budżetu
dokument 2013/3/22 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa
dokument 2013/3/22 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pożytku publicznego
dokument 2013/1/22 Burmistrz Głogówka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez Gminę Głogówek zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2013 rok.
dokument 2013/1/15 Burmistrz Głogówka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
dokument 2013/1/10 Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze ½ etatu
dokument 2012/10/15 Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
dokument 2012/10/2 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
dokument 2012/6/29 zawiadomienie o braku mozliwości załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dokument 2012/6/15 Ogłoszenie kierownika OPS w Głogówku w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenia na okres od 02.07.12r. do 31.12.12r. asystenta rodziny.
dokument 2011/9/29 Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
dokument 2011/3/30 Burmistrz Głogówka informuje o wydaniu w dniu 30.03.2011r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.
dokument 2011/3/22 Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 67619 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...