Strona główna » Sprawy załatwiane przez urząd » Referat OSKD » Kultura i Sport użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Działalność gospodarcza
 Zezwolenia na alkohol
 Refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 Kultura i Sport
 Druki do pobrania
 Oświata
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

.

Osoba odpowiedzialna za informacje w zakładce kultura i sport:

insp.ds. kultury i sportu

mgr Irena Sołtysek

tel. 077 40 69 921

e-mail soltysek@glogowek.pl

 

Do głównych zadań realizowanych przez Inspektora ds.  Kultury i Sportu tut. Urzędu Miejskiego w Głogówku  należy:

w zakresie działalności kulturalnej:

*                   

- scalanie i wspieranie działań mających na celu rozpowszechnianie przedsięwzięć   

  kulturalnych na terenie gminy ,

- pomoc finansowa i organizacyjna w zakresie imprez kulturalnych organizowanych w gminie  

  przez stowarzyszenia, kluby, związki zawodowe itp.,

- współpraca z wszystkimi podmiotami realizującymi działalność kulturalną na terenie gminy

   względem skuteczności promocji tych realizacji,

- reprezentowanie na zewnątrz miasta wobec całego zakresu zagadnień działalności kulturalnej  

   realizowanej w kraju i za granicą,

- nadzór nad przekazywaniem, wykorzystaniem i rozliczaniem dotacji budżetowych gminy dla  

   stowarzyszeń,

 

w zakresie działalności urzędowo-administracyjnej:

 

- pomoc przy organizacji  imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych organizowanych

  przez gminę,

- sporządzanie miejskich planów finansowo-budżetowych dotyczących zadań z zakresu sportu

  i rekreacji,

- sporządzenie całościowych analiz i sprawozdawczości statystycznej dotyczącej kultury,

  sportu i rekreacji w gminie ,

- pomoc przy opracowaniu dokumentów  dotyczących organizacji imprez masowych

- pomoc finansowa i organizacyjna w zakresie imprez kulturalnych organizowanych w gminie

  przez stowarzyszenia, kluby , itp.,

- współpraca z podmiotami realizującymi działalność kulturalną na terenie gminy  względem

  skuteczności promocji tych realizacji.

*                  

w zakresie działalności sportowo-rekreacyjnej:

*                   

- prowadzenie działań w zakresie propagowania kultury fizycznej w gminie,

- opracowanie rocznego planu działalności podstawowej obejmującego kalendarz imprez  

  sportowo-rekreacyjnych w gminie,

- planowanie i pomoc administracyjna w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych sportu i

   rekreacji,

- pomoc programowa, organizacyjna dla całości imprez sportowo-rekreacyjnych

  organizowanych w gminie przez jednostki miejskie, stowarzyszenia, kluby, itp.,

- ścisła współpraca z placówkami szkolnymi, organizacjami związkowymi, klubami,

  stowarzyszeniami, podmiotami gospodarczymi miasta wobec ich poczynań sportowych i   

  rekreacyjnych,

 

 

 

Zakres i formy  współpracy  z organizacjami  pozarządowymi- Gmina  współpracuje z organizacjami  pozarządowymi w sferze zadań  publicznych wymienionych w art.4 ust.1 ustawy  o ile zadania te są w kompetencji   gminy.
- Współpraca z organizacjami może mieć charakter finansowy lub  pozafinansowy.
- Współpraca o charakterze finansowym polegająca na zleceniu realizacji zadań   publicznych może odbywać się w formach:

 • powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
 • wspierania takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

- Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w trybie otwartego konkursu ofert    chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

- Współpraca o charakterze pozafinansowym może odbywać się w formach:

 • wspierania merytorycznego organizacji w postaci konsultacji, szkoleń, konferencji, doradztwa prawnego i w zakresie prawa finansowego,
 • udostępnienia organizacjom  korzystania z bazy szkół i placówek kulturalnych na działalność statutową,
 • wymiany informacji między gminą i organizacjami o kierunkach planowanych działań,
 • przekazywania informacji  o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,
 • pomocy merytorycznej i technicznej przy sporządzaniu wniosków  o dotacje,
 • udzielania rekomendacji współpracujących z gminą organizacjom, które ubiegają się dofinansowanie projektów z innych źródeł,
 • udostępnienia oficjalnej strony internetowej gminy do zamieszczania informacji o działalności organizacji.
 • tworzenia wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym i inicjatywnym, które nastąpić może w sytuacji zaistniałej potrzeby z inicjatywy Burmistrza w celu:
  • przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej w Głogówku  w sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego,
  • przygotowania opinii  w sprawach związanych z Programem.

Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności:

 • udzielania pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się z Programem np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu , środków technicznych itp.
 • udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż budżet gminy w postaci informacji o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach uzyskiwania dotacji,
 • organizacji lub współudziału w organizacji szkoleń, konferencji, form wymiany doświadczeń w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji, pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji w skali regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej 

 


Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 2231 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...