Strona główna » ORGANY » Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności » Komisje Rady Miejskiej użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
 Skład RM
 Komisje Rady Miejskiej
 Prace RM: protokoły z posiedzeń komisji i sesji
 Plany Pracy Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady
 Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

 

Komisje Rady Miejskiej

Skład Komisji Rewizyjnej:

Henryk Regimowicz - przewodniczący komisji

Piotr Bujak

Tomasz Nosol

Piotr Samson

Andrzej Wawer

Róża Zgorzeloska

Andrzej Żebrowski

 

Skład Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów:

Józef Kowaś

Gabriela Nizińska

Marek Pelka

Poremba Bogusława

Stanisław Stadnicki

Henryk Regimowicz

Mariusz Wdowikowski

 

Skład Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Gizela Grzesik

Mieczysław Hołówko

Tomas Nosol

Marek Pelka

Bogusława Poremba

Piotr Samson

Andrzej Żebrowski

 

 

Skład Komisji Spraw Społecznych:

 

Gizela Grzesik

Mieczysław Hołówko

Józef Kowaś 

Gabriela Nizińska 

Andrzej Wawer

Mariusz Wdowikowski

Róża Zgorzelska

 

Zadania komisji

Komisja do spraw budżetu, finansów, inwestycji i remontów

zajmuje się ładem przestrzennym, drogownictwem, inwestycjami oraz opiniowaniem planów finansowych i budżetu gminy, opiniowaniem projektów inicjatyw społecznych i możliwości pomocy finansowej z budżetu gminy.

Komisja do spraw rolnictwa i ochrony środowiska

zajmuje się całością spraw rolnictwa, ochroną środowiska i przyrody, utrzymaniem czystości, ochroną ludności w przypadku klęsk żywiołowych oraz sprawami odnowy wsi

Komisja spraw społecznych

zajmuje się szczególnie: pomocą społeczną, podstawową opieką zdrowotną, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli, problematyką cmentarzy, współpracą z organizacjami porządkowymi, ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw – partnerstwa miast, integracją z Unią Europejską na szczeblu gminy oraz funkcjonowaniem oświaty i bazy placówek szkolnych, przedszkolnych, kulturalnych i sportowych.

Komisja rewizyjna

przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

- kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszary zespołu działań tego podmiotu

- problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności

- sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu

 

 


Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 6444 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...