Strona główna » Sprawy załatwiane przez urząd » Referat SO, ZK i USC » Zmiana imion i nazwisk użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Dowody osobiste
 Ew.ludności
 Akty stanu cywilnego
 Sprawy wojskowe
 Zbiórki publiczne
 Zmiana imion i nazwisk
 Formularze i wnioski
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

.

Administracyjna zmiana imion i nazwisk

 

Zakres

Zmiana imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka lub posiadającego brzmienie niepolskie. Wnioskodawca może też żądać zmiany imienia lub nazwiska, które nosi, na nazwisko lub imię, którego używa lub powrócić do nazwiska, które zostało zmienione.

 

Miejsce załatwienia

USC

 

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę

 

1.Wniosek,

2.Ankieta wypełniona przez osobę ubiegającą się o zmianę imienia lub nazwiska,

3.Odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy,

4.Odpis zupełny aktu małżeństwa,

5.Odpuis skrócony aktu urodzenia dziecka-w przypadku, gdy decyzja dotyczy rodziców małoletniego dziecka,

6.Odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego dziecka-w przypadku, gdy decyzja dotyczy bezpośrednio dziecka,

7.Oświadczenie drugiego z rodziców o wyrażeniu zgody na zmianę nazwiska / imienia/  małoletniego dziecka  złożone przed kierownikiem USC,

8.Zgoda małoletniego, który ukończył 14 lat,

9.Inne dokumenty /np.odpisy zupełne aktów stanu cywilnego rodziców lub dziadków osób, które ubiegają się o zmianę nazwiska i imienia albo o ustalenie pisowni  imienia i nazwiska, które bezprawnie zmieniono/

 

Wynik sprawy – sposób załatwienia

 

Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska albo o ustaleniu pisowni imienia lub nazwiska.

 

Termin – czas trwania sprawy

Bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca.

 

Opłata skarbowa

 

1.Za decyzję o zmianie imienia, nazwiska – 37 zł.

2.Za decyzję o ustaleniu brzmienia albo pisowni imienia lub nazwiska – 22 zł

 

Podstawa prawna

 

1.Ustawa z 15 listopada 1956r o zmianie imion i nazwisk /tekst jednolity Dz.U.z 2005r Nr 233, poz.1992/

 

2.Ustawa z 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej /Dz.U. Nr 225, poz.1635/

 

 


Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 7733 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...