Strona główna » Jednostki Organizacyjne » MGOK użytkownik: gość
Urząd Miejski
  Godziny urzędowania
  Statut Miasta i Gminy
  Regulamin Organizacyjny
  Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
  Budżet
  Majątek Gminy
  Podatki i opłaty lokalne
  Sprawozdania
ORGANY
  Władze urzędu
  Pracownicy UM
  sołtysi gminy Głogówek
  Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
  Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
  Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
  Przetargi
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Komunikaty
  Zarządzenia Burmistrza
  Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
  Uchwały
  Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
  Pracownicy UM
  Radni Rady Miejskiej
  Dyrektorzy szkół i przedszkoli
  Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
  Referat NLROŚ
  Referat OSKD
  Referat Finansowy
  Referat SO, ZK i USC
  Referat IDPP
  Referat ORGANIZACYJNY
  Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
  Ewidencja działalności gospodarczej
  Ewidencja ludności
  Rejestr wniosków i interpelacji radych
  Rejestr uchwał Rady Miejskiej
  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
  MGOK
  OPS
  ZMK
  Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
  Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
  Okręgi wyborcze
  Obwody głosowania
  Miejska Komisja Wyborcza
  Składy obwodowych komisji wyborczych
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
  Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
  Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

ul. Batorego 10, 48-250 Głogówek

tel. 77-40 69 140

dyrektor:

 Rafał Miczka

 


Strona Liczba odsłon 
Strona główna313875
   Urząd Miejski15662
        Godziny urzędowania 17988
        Statut Miasta i Gminy 14891
        Regulamin Organizacyjny UM 18187
        Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 18897
        Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 10323
   Plany,Strategie, Programy12750
   Finanse Gminy9859
        Budżet 41576
            Dotacje 7476
            ppuu 5047
        Majątek Gminy 4963
        Podatki i opłaty lokalne 14560
            Opłaty 6247
            inne opłaty 4185
            Podatki 6605
        Sprawozdania 23372
   ORGANY7902
        Władze urzędu 17123
        Pracownicy UM 28096
        Sołtysi gminy Głogówek 7136
        Rada Miejska 18075
            Skład RM 6483
            Komisje Rady Miejskiej 6060
            Prace RM 8832
            Plany Pracy Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady 3158
            Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady 3955
   Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego1361
        Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek 2347
        Informator działań zima 2013/2014 1315
   Prawo lokalne6983
        przetargi 729038
        Obwieszczenia 257662
        Ogłoszenia 53008
        Komunikaty 51482
        Zarządzenia Burmistrza 147803
        Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu 3115
        Uchwały 59932
            Projekty uchwał 4730
        Plan Zagospodarowania Przestrzennego 7365
   Oświadczenia majątkowe18204
        Pracownicy UM 22816
        Radni Rady Miejskiej 20576
        Dyrektorzy szkół i przedszkoli 23348
        Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 17546
   Sprawy załatwiane przez urząd9147
        Referat NLROŚ 11939
            Ochrona Środowiska 12134
            Geodezja 7517
            Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa 2100
            Gospodarka terenami 2188
            Gospodarowanie mieniem komunalnym 46393
        Referat OSKD 9275
            Działalność gospodarcza 16076
            Zezwolenia na alkohol 2230
            Refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników 37532
            Kultura i Sport 1841
            Oświata 2136
        Referat Finansowy 17135
            Formularze i wnioski 9453
        Referat SO, ZK i USC 12274
            dowody osobiste 42718
            Ewidencja ludności 9999
            Akty stanu cywilnego 8743
            Sprawy wojskowe 20126
            Zbiórki publiczne 8251
            Zmiana imion i nazwisk 7382
            Formularze i wnioski 7790
        Referat IDPP 8903
            Melioracja 7052
            Zagospodarowanie przestrzenne 818
            Drogownictwo 902
            Ewidencja zabytków Gminy Głogówek 622
        Referat ORGANIZACYJNY 4800
            Formularze do pobrania 1508
        Referat GOK 1157
            Gospodarka odpadami komunalnymi 807
            Rejestr działalności regulowenej 572
            Formularze do pobrania 582
   Rejestry, ewidencje, archiwa15797
        Ewidencja działalności gospodarczej 84097
        Ewidencja ludności 10810
        Rejestr wniosków i interpelacji radnych 4013
        Rejestr Uchwał Rady Miejskiej 4611
        Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1539
   Jednostki Organizacyjne8480
        MGOK 14205
        OPS 13811
        ZMK 19741
        Placówki oświatowe 1347
   WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 20151217
        Link do strony 526
   WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 20142745
        Okręgi wyborcze 1420
        Obwody głosowania 874
        Miejska Komisja Wyborcza 1069
        Składy obwodowych komisji wyborczych 1684
        Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów) 873
        Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów) 828
        Informacje dla wyborców niepełnosprawnych. 677
        Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 996
   WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 20147229
   WYBORY 5182
   Słownik skrótów6782
   Statystyka stron9871
   Mapa serwisu8465
   Szukaj33413
   Instrukcja5204
Nabór pracowników 43


Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 14205 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...