Strona główna » Jednostki Organizacyjne » MGOK użytkownik: gość
Urząd Miejski
  Godziny urzędowania
  Statut Miasta i Gminy
  Regulamin Organizacyjny
  Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
  Budżet
  Majątek Gminy
  Podatki i opłaty lokalne
  Sprawozdania
ORGANY
  Władze urzędu
  Pracownicy UM
  sołtysi gminy Głogówek
  Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
  Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
  Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
  Przetargi
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Komunikaty
  Zarządzenia Burmistrza
  Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
  Uchwały
  Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
  Pracownicy UM
  Radni Rady Miejskiej
  Dyrektorzy szkół i przedszkoli
  Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
  Referat NLROŚ
  Referat OSKD
  Referat Finansowy
  Referat SO, ZK i USC
  Referat IDPP
  Referat ORGANIZACYJNY
  Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
  Ewidencja działalności gospodarczej
  Ewidencja ludności
  Rejestr wniosków i interpelacji radych
  Rejestr uchwał Rady Miejskiej
  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
  MGOK
  OPS
  ZMK
  Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
  Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
  Okręgi wyborcze
  Obwody głosowania
  Miejska Komisja Wyborcza
  Składy obwodowych komisji wyborczych
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
  Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
  Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

ul. Batorego 10, 48-250 Głogówek

tel. 77-40 69 140

dyrektor:

 Rafał Miczka

 


Strona Liczba odsłon 
Strona główna315333
   Urząd Miejski15704
        Godziny urzędowania 18045
        Statut Miasta i Gminy 14933
        Regulamin Organizacyjny UM 18213
        Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 18931
        Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 10442
   Plany,Strategie, Programy12764
   Finanse Gminy9874
        Budżet 41870
            Dotacje 7546
            ppuu 5129
        Majątek Gminy 5011
        Podatki i opłaty lokalne 14597
            Opłaty 6268
            inne opłaty 4202
            Podatki 6623
        Sprawozdania 23822
   ORGANY7921
        Władze urzędu 17168
        Pracownicy UM 28239
        Sołtysi gminy Głogówek 7249
        Rada Miejska 18112
            Skład RM 6495
            Komisje Rady Miejskiej 6087
            Prace RM 8849
            Plany Pracy Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady 3206
            Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady 4003
   Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego1380
        Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek 2381
        Informator działań zima 2013/2014 1328
   Prawo lokalne7021
        przetargi 734936
        Obwieszczenia 260677
        Ogłoszenia 53687
        Komunikaty 52039
        Zarządzenia Burmistrza 148252
        Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu 3150
        Uchwały 60544
            Projekty uchwał 4757
        Plan Zagospodarowania Przestrzennego 7505
   Oświadczenia majątkowe18221
        Pracownicy UM 22965
        Radni Rady Miejskiej 20752
        Dyrektorzy szkół i przedszkoli 23489
        Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 17693
   Sprawy załatwiane przez urząd9157
        Referat NLROŚ 11958
            Ochrona Środowiska 12148
            Geodezja 7530
            Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa 2114
            Gospodarka terenami 2205
            Gospodarowanie mieniem komunalnym 48907
        Referat OSKD 9289
            Działalność gospodarcza 16086
            Zezwolenia na alkohol 2236
            Refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników 37768
            Kultura i Sport 1849
            Oświata 2153
        Referat Finansowy 17178
            Formularze i wnioski 9475
        Referat SO, ZK i USC 12296
            dowody osobiste 42784
            Ewidencja ludności 10027
            Akty stanu cywilnego 8754
            Sprawy wojskowe 20140
            Zbiórki publiczne 8260
            Zmiana imion i nazwisk 7401
            Formularze i wnioski 7804
        Referat IDPP 8916
            Melioracja 7070
            Zagospodarowanie przestrzenne 829
            Drogownictwo 914
            Ewidencja zabytków Gminy Głogówek 669
        Referat ORGANIZACYJNY 4813
            Formularze do pobrania 1519
        Referat GOK 1173
            Gospodarka odpadami komunalnymi 821
            Rejestr działalności regulowenej 585
            Formularze do pobrania 595
   Rejestry, ewidencje, archiwa15811
        Ewidencja działalności gospodarczej 84128
        Ewidencja ludności 10825
        Rejestr wniosków i interpelacji radnych 4047
        Rejestr Uchwał Rady Miejskiej 4645
        Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1560
   Jednostki Organizacyjne8492
        MGOK 14235
        OPS 13869
        ZMK 19825
        Placówki oświatowe 1368
   WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 20151233
        Link do strony 539
   WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 20142773
        Okręgi wyborcze 1431
        Obwody głosowania 886
        Miejska Komisja Wyborcza 1085
        Składy obwodowych komisji wyborczych 1701
        Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów) 885
        Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów) 840
        Informacje dla wyborców niepełnosprawnych. 692
        Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 1009
   WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 20147338
   WYBORY 5234
   Słownik skrótów6801
   Statystyka stron9883
   Mapa serwisu8481
   Szukaj33436
   Instrukcja5211
Nabór pracowników 43


Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 14235 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...