Strona główna » Jednostki Organizacyjne » MGOK użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

Strona Liczba odsłon 
Strona główna348613
   Urząd Miejski16415
        Godziny urzędowania 19167
        Statut Miasta i Gminy 15988
        Regulamin Organizacyjny UM 18874
        Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 19693
        Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 12055
   Plany,Strategie, Programy13354
   Finanse Gminy10337
        Budżet 52534
            Dotacje 9570
            ppuu 6534
        Majątek Gminy 6258
        Podatki i opłaty lokalne 15476
            Opłaty 6834
            inne opłaty 4579
            Podatki 7158
        Sprawozdania 34261
   ORGANY8352
        Władze urzędu 18272
        Pracownicy UM 32857
        Sołtysi gminy Głogówek 9618
        Rada Miejska 19018
            Skład RM 6922
            Komisje Rady Miejskiej 6747
            Prace RM 9269
            Plany Pracy Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady 3975
            Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady 4913
   Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego1894
        Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek 3005
        Informator działań zima 2013/2014 1843
   Prawo lokalne7812
        przetargi 815245
        Obwieszczenia 318815
        Ogłoszenia 65306
        Komunikaty 63633
        Zarządzenia Burmistrza 162878
        Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu 4080
        Uchwały 68066
            Projekty uchwał 5395
        Plan Zagospodarowania Przestrzennego 10340
   Oświadczenia majątkowe19228
        Pracownicy UM 26083
        Radni Rady Miejskiej 24731
        Dyrektorzy szkół i przedszkoli 27780
        Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 21404
   Sprawy załatwiane przez urząd9637
        Referat NLROŚ 12509
            Ochrona Środowiska 12644
            Geodezja 7901
            Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa 2538
            Gospodarka terenami 2551
            Gospodarowanie mieniem komunalnym 89066
        Referat OSKD 9823
            Działalność gospodarcza 16560
            Zezwolenia na alkohol 2656
            Refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników 40257
            Kultura i Sport 2214
            Oświata 2889
        Referat Finansowy 18172
            Formularze i wnioski 10091
        Referat SO, ZK i USC 12996
            dowody osobiste 44126
            Ewidencja ludności 10902
            Akty stanu cywilnego 9205
            Sprawy wojskowe 20450
            Zbiórki publiczne 8685
            Zmiana imion i nazwisk 7722
            Formularze i wnioski 8224
        Referat IDPP 10334
            Melioracja 7623
            Zagospodarowanie przestrzenne 1216
            Drogownictwo 1292
            Ewidencja zabytków Gminy Głogówek 1966
        Referat ORGANIZACYJNY 5463
            Formularze do pobrania 1823
        Referat GOK 1697
            Gospodarka odpadami komunalnymi 1105
            Rejestr działalności regulowenej 868
            Formularze do pobrania 866
   Rejestry, ewidencje, archiwa16332
        Ewidencja działalności gospodarczej 85074
        Ewidencja ludności 11531
        Rejestr wniosków i interpelacji radnych 4774
        Rejestr Uchwał Rady Miejskiej 5413
        Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2097
   Jednostki Organizacyjne9022
        MGOK 15537
        OPS 15264
        ZMK 21354
        Placówki oświatowe 1869
   WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 20151652
        Link do strony 952
   WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 20143797
        Okręgi wyborcze 2071
        Obwody głosowania 1301
        Miejska Komisja Wyborcza 1767
        Składy obwodowych komisji wyborczych 2356
        Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów) 1287
        Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów) 1251
        Informacje dla wyborców niepełnosprawnych. 1077
        Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 1480
   WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 201410152
   WYBORY 6419
   Słownik skrótów7296
   Statystyka stron10288
   Mapa serwisu9063
   Szukaj34441
   Instrukcja5698
Nabór pracowników 45

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 15537 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...