Strona główna » Jednostki Organizacyjne » MGOK użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

Strona Liczba odsłon 
Strona główna344280
   Urząd Miejski16310
        Godziny urzędowania 19076
        Statut Miasta i Gminy 15865
        Regulamin Organizacyjny UM 18774
        Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 19578
        Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 11848
   Plany,Strategie, Programy13237
   Finanse Gminy10255
        Budżet 49303
            Dotacje 9221
            ppuu 6284
        Majątek Gminy 5969
        Podatki i opłaty lokalne 15369
            Opłaty 6759
            inne opłaty 4518
            Podatki 7095
        Sprawozdania 32275
   ORGANY8289
        Władze urzędu 18116
        Pracownicy UM 32237
        Sołtysi gminy Głogówek 9398
        Rada Miejska 18908
            Skład RM 6842
            Komisje Rady Miejskiej 6594
            Prace RM 9204
            Plany Pracy Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady 3911
            Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady 4849
   Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego1802
        Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek 2904
        Informator działań zima 2013/2014 1755
   Prawo lokalne7706
        przetargi 797580
        Obwieszczenia 299887
        Ogłoszenia 64016
        Komunikaty 62355
        Zarządzenia Burmistrza 157890
        Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu 3881
        Uchwały 67000
            Projekty uchwał 5304
        Plan Zagospodarowania Przestrzennego 10083
   Oświadczenia majątkowe19074
        Pracownicy UM 25751
        Radni Rady Miejskiej 24311
        Dyrektorzy szkół i przedszkoli 27420
        Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 20906
   Sprawy załatwiane przez urząd9542
        Referat NLROŚ 12424
            Ochrona Środowiska 12559
            Geodezja 7841
            Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa 2463
            Gospodarka terenami 2485
            Gospodarowanie mieniem komunalnym 74477
        Referat OSKD 9739
            Działalność gospodarcza 16479
            Zezwolenia na alkohol 2593
            Refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników 40079
            Kultura i Sport 2154
            Oświata 2699
        Referat Finansowy 18034
            Formularze i wnioski 9970
        Referat SO, ZK i USC 12904
            dowody osobiste 43903
            Ewidencja ludności 10815
            Akty stanu cywilnego 9108
            Sprawy wojskowe 20396
            Zbiórki publiczne 8528
            Zmiana imion i nazwisk 7666
            Formularze i wnioski 8167
        Referat IDPP 10247
            Melioracja 7512
            Zagospodarowanie przestrzenne 1158
            Drogownictwo 1235
            Ewidencja zabytków Gminy Głogówek 1718
        Referat ORGANIZACYJNY 5378
            Formularze do pobrania 1730
        Referat GOK 1609
            Gospodarka odpadami komunalnymi 1059
            Rejestr działalności regulowenej 822
            Formularze do pobrania 827
   Rejestry, ewidencje, archiwa16247
        Ewidencja działalności gospodarczej 84960
        Ewidencja ludności 11440
        Rejestr wniosków i interpelacji radnych 4679
        Rejestr Uchwał Rady Miejskiej 5324
        Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2008
   Jednostki Organizacyjne8920
        MGOK 15363
        OPS 15113
        ZMK 21197
        Placówki oświatowe 1783
   WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 20151587
        Link do strony 865
   WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 20143702
        Okręgi wyborcze 2017
        Obwody głosowania 1221
        Miejska Komisja Wyborcza 1559
        Składy obwodowych komisji wyborczych 2286
        Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów) 1209
        Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów) 1182
        Informacje dla wyborców niepełnosprawnych. 1011
        Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 1397
   WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 20149455
   WYBORY 6195
   Słownik skrótów7213
   Statystyka stron10215
   Mapa serwisu8985
   Szukaj33813
   Instrukcja5626
Nabór pracowników 45

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 15363 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...