Strona główna » Jednostki Organizacyjne » MGOK użytkownik: gość
Urząd Miejski
  Godziny urzędowania
  Statut Miasta i Gminy
  Regulamin Organizacyjny
  Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
  Budżet
  Majątek Gminy
  Podatki i opłaty lokalne
  Sprawozdania
ORGANY
  Władze urzędu
  Pracownicy UM
  sołtysi gminy Głogówek
  Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
  Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
  Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
  Przetargi
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Komunikaty
  Zarządzenia Burmistrza
  Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
  Uchwały
  Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
  Pracownicy UM
  Radni Rady Miejskiej
  Dyrektorzy szkół i przedszkoli
  Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
  Referat NLROŚ
  Referat OSKD
  Referat Finansowy
  Referat SO, ZK i USC
  Referat IDPP
  Referat ORGANIZACYJNY
  Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
  Ewidencja działalności gospodarczej
  Ewidencja ludności
  Rejestr wniosków i interpelacji radych
  Rejestr uchwał Rady Miejskiej
  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
  MGOK
  OPS
  ZMK
  Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
  Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
  Okręgi wyborcze
  Obwody głosowania
  Miejska Komisja Wyborcza
  Składy obwodowych komisji wyborczych
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
  Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
  Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

ul. Batorego 10, 48-250 Głogówek

tel. 77-40 69 140

dyrektor:

 Rafał Miczka

 


Strona Liczba odsłon 
Strona główna321013
   Urząd Miejski15871
        Godziny urzędowania 18366
        Statut Miasta i Gminy 15207
        Regulamin Organizacyjny UM 18343
        Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 19087
        Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 10789
   Plany,Strategie, Programy12863
   Finanse Gminy9948
        Budżet 42738
            Dotacje 7779
            ppuu 5353
        Majątek Gminy 5184
        Podatki i opłaty lokalne 14779
            Opłaty 6370
            inne opłaty 4263
            Podatki 6732
        Sprawozdania 25005
   ORGANY7993
        Władze urzędu 17469
        Pracownicy UM 29221
        Sołtysi gminy Głogówek 7943
        Rada Miejska 18356
            Skład RM 6572
            Komisje Rady Miejskiej 6216
            Prace RM 8941
            Plany Pracy Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady 3463
            Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady 4347
   Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego1487
        Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek 2499
        Informator działań zima 2013/2014 1437
   Prawo lokalne7227
        przetargi 747648
        Obwieszczenia 266929
        Ogłoszenia 56138
        Komunikaty 54065
        Zarządzenia Burmistrza 149349
        Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu 3305
        Uchwały 61687
            Projekty uchwał 4862
        Plan Zagospodarowania Przestrzennego 8194
   Oświadczenia majątkowe18343
        Pracownicy UM 23459
        Radni Rady Miejskiej 21296
        Dyrektorzy szkół i przedszkoli 23967
        Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 18132
   Sprawy załatwiane przez urząd9223
        Referat NLROŚ 12052
            Ochrona Środowiska 12265
            Geodezja 7622
            Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa 2193
            Gospodarka terenami 2273
            Gospodarowanie mieniem komunalnym 53346
        Referat OSKD 9390
            Działalność gospodarcza 16164
            Zezwolenia na alkohol 2332
            Refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników 38854
            Kultura i Sport 1911
            Oświata 2290
        Referat Finansowy 17395
            Formularze i wnioski 9594
        Referat SO, ZK i USC 12431
            dowody osobiste 43105
            Ewidencja ludności 10243
            Akty stanu cywilnego 8811
            Sprawy wojskowe 20196
            Zbiórki publiczne 8335
            Zmiana imion i nazwisk 7468
            Formularze i wnioski 7886
        Referat IDPP 9843
            Melioracja 7137
            Zagospodarowanie przestrzenne 956
            Drogownictwo 971
            Ewidencja zabytków Gminy Głogówek 963
        Referat ORGANIZACYJNY 4894
            Formularze do pobrania 1555
        Referat GOK 1249
            Gospodarka odpadami komunalnymi 858
            Rejestr działalności regulowenej 625
            Formularze do pobrania 642
   Rejestry, ewidencje, archiwa15893
        Ewidencja działalności gospodarczej 84315
        Ewidencja ludności 10949
        Rejestr wniosków i interpelacji radnych 4199
        Rejestr Uchwał Rady Miejskiej 4846
        Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1677
   Jednostki Organizacyjne8575
        MGOK 14508
        OPS 14130
        ZMK 20197
        Placówki oświatowe 1451
   WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 20151314
        Link do strony 616
   WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 20143188
        Okręgi wyborcze 1633
        Obwody głosowania 965
        Miejska Komisja Wyborcza 1174
        Składy obwodowych komisji wyborczych 1829
        Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów) 961
        Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów) 902
        Informacje dla wyborców niepełnosprawnych. 770
        Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 1112
   WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 20147745
   WYBORY 5479
   Słownik skrótów6881
   Statystyka stron9949
   Mapa serwisu8584
   Szukaj33562
   Instrukcja5277
Nabór pracowników 45


Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 14508 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...