Strona główna » Sprawy załatwiane przez urząd » Referat SO, ZK i USC » Sprawy wojskowe użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Dowody osobiste
 Ew.ludności
 Akty stanu cywilnego
 Sprawy wojskowe
 Zbiórki publiczne
 Zmiana imion i nazwisk
 Formularze i wnioski
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

Sprawy Wojskowe

 I. Organizacja  kwalifikacji wojskowej – mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia.

 1. Kwalifikację przeprowadza się według wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej.

2. Wojewódzki plan kwalifikacji wojskowej sporządza się na podstawie pisemnych wniosków wójtów, burmistrzów  or5az wojskowych komendantów uzupełnień.

3. Kwalifikacje na trenie powiatu przeprowadza Starosta.

4.  W czasie kwalifikacji wojskowych sporządza się ewidencję wojskową osób, wydaje książeczki wojskowe oraz przeprowadza badania lekarskie.

5.   Burmistrz wzywa osoby do zgłoszenia się do kwalifikacji  za pomocą wezwań imiennych oraz obwieszczeń.

6.  Wobec osób, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadniającej przyczyny stosuje się  z urzędu lub na wniosek przewodniczącego  Powiatowej komisji Lekarskiej albo na wniosek WKU środki przewidziane  przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

7 .Nieotrzymanie wezwania imiennego  nie zwalnia  od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

8. zgłaszający się do kwalifikacji:

a.po raz pierwszy-przedstawia powiatowej komisji lekarskiej:

-dowód osobisty,

-posiadane dokumenty lekarskie dot. stanu zdrowia,

-aktualną fotografię o wymiarach 3 x4 cmbez nakrycia głowy,

 -dokumenty przedstawiające wykształcenie lub pobieranie nauki,

 Przepisy prawa regulujące sprawy kwalifikacji wojskowej.

 1.ustawa z dnia 21 listopada 1967r o powsz.obowiazku obrony RP /Dz.U. z 2012r, poz.461 i 1101/

  2.rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r w sprawie  kwalifikacji wojskowej  /Dz.U. Nr 202, poz.1566, Nr 226, poz.1834 i z 2012r poz.68/

II.  Wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych.

Przepisy prawa  regulujące sprawy :

1.Ustawa z dnia 21  listopada 1967r o powszechnym obowiązku obrony RP /Dz. Dz.U. z 2012r, poz.461 i 1101/

2.Przepisy wykonawcze do ustawy.

III. Realizacja świadczeń na rzecz obrony kraju

 1.Na osoby, posiadające obywatelstwo polskie, które ukończyły szesnaście, a nie przekroczyły sześćdziesięciu lat życia  Burmistrz Głogówka  może decyzją nałożyć obowiązek świadczeń  osobistych i rzeczowych do wykonania w czasie pokoju  lub w razie ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny. Obowiązek świadczeń w czasie pokoju polega na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony Państwa oraz zwalczania klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidacji ich skutków. A w razie ogłoszenia mobilizacji  i w czasie wojny  do wykonania w ramach tego obowiązku różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz Sił Zbrojnych , obrony cywilnej  lub państwowych jednostek wykonujących zadania  dla potrzeb obrony państwa .

 Obowiązek świadczeń rzeczowych polega na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych / np.samochody/ na cele przygotowania obrony Państwa.

 Przepisy prawa regulujące sprawy świadczeń osobistych i rzeczowych:

 1.Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP /Dz.U. z 2004r.Nr214, poz.2416 z późn.zmianami/

2.Rozpoprządzenia wykonawcze do ustawy.

 

 

 

 

 


Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 20460 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...