Strona główna » Finanse Gminy » Podatki i opłaty lokalne » Opłaty admin. użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Opłaty admin.
 Inne opłaty
 Podatki
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

.

Wysokość stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek: 

Dzienne stawki opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego z tytułu
prowadzenia robót w pasie drogowym

1. Za zajęcie jezdni:

 

a/do 20% szerokości jezdni - 1,,00zł
b/od 20% do 50% szerokości jezdni - 2,50zł
c/powyżej 50% szerokości jezdni  - 5,00zł

 

2. Za zajęcie chodnika -  2,00 zł

 

3. Za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego (pobocze, rów, itp.) - 1,00 zł

 

4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcia pasa drogowego przez 1 dzień.

Roczne stawki opłaty za 1 m2  powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

1. Poza obszarem zabudowanym  - 10,00 zł

 

2. W obszarze zabudowanym - 15,00 zł

 

3. Na obiekcie mostowym - 100,00 zł

 

4.Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

 

5.Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

Dzienne stawki opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego z tytułu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

1. poza obszarem zabudowanym - 0,25 zł

2. w obszarze zabudowanym -   0,40zł

Dzienna stawka opłaty za 1 m2 powierzchni reklamy z tytułu umieszczenia jej w pasie drogowym:

1. w obszarze zabudowanym   - 1,5 zł

2. Umieszczenie w pasie drogowym reklam promujących jednostki samorządu terytorialnego jest zwolnione z opłat.

Dzienna stawka opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego z tytułu zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności:

1. pod parking - 0,25zł

2. pod tymczasowe stoisko handlowe i inne  -1,00 zł

(Uchwała nr XVII/141/2004 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 maja 2004r.)


Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 6843 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...