Strona główna » Sprawy załatwiane przez urząd » Referat SO, ZK i USC » Ew.ludności użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Dowody osobiste
 Ew.ludności
 Akty stanu cywilnego
 Sprawy wojskowe
 Zbiórki publiczne
 Zmiana imion i nazwisk
 Formularze i wnioski
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

 

Ewidencja  ludności

 Zakres

-Przyjmowanie danych niezbędnych do zameldowania osoby oraz wymeldowania ,

 -Wydawanie decyzji administracyjnych o zameldowaniu lub wymeldowaniu osoby,

 -Przyjmowanie danych dotyczących urodzenia, zmiany stanu cywilnego, imienia lub

 -Nazwiska, rejestracja danych dotyczących obowiązku wojskowego, obywatelstwa  oraz

 - Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL.

 Miejsce załatwienia

Referat Spraw Obywatelskich – Biuro meldunkowe

 Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę

 Do zameldowania:

 1.Druk PuE-1 – zgłoszenie pobytu stałego lub  Druk PuE-3 – zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, na których zgłasza się wyszczególnione w nich dane osobowe  oraz potwierdzenie pobytu w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie,  dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. np. akt notarialny.

2.Dowód osobisty,

Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały  lub czasowy najpóźniej w 30-tym dniu od daty przybycia do tego lokalu.

 Uwaga! 

Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu    stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu 

 Do  wymeldowania :

1.Druk  PuE- 2 – zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub Druk PuE-4 – zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 m-ce, na których zgłasza się   wyszczególnione w nich dane osobowe,

2.dowód osobisty,

 Osoba która wyjeżdża poza granice RP na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd najpóźniej w dniu wyjazdu oraz powrót najpóźniej w 30.dniu od dnia powrotu.

Wszystkie sprawy dot. zameldowania na pobyt stały, wymeldowania z pobytu stałego jak również zameldowania i wymeldowania z pobytu czasowego można dokonać przez ustanowionego pełnomocnika legitymującego się udzielonym pełnomocnictwem na piśmie.

Wynik sprawy – sposób załatwienia

1.Sprawa jest załatwiona bezzwłocznie .

2.Wydaje się  zaświadczenie potwierdzające zameldowanie lub wymeldowanie osób.

 Uwaga:

Dokonanie przemeldowania , czyli zameldowania na pobyt stały w miejscu pobytu ,zobowiązuje osobę do wymiany posiadanego dowodu osobistego w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę  - art. 40 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zmianami)

Wydawanie  decyzji administracyjnych o zameldowaniu osoby lub wymeldowaniu z miejsca pobytu

 1.Decyzję o zameldowaniu osoby, jeżeli faktycznie w lokalu zamieszkuje,  wydaje się w  wyniku wszczętego postępowania na podst. ar.47 ust.2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, w przypadku odmów potwierdzenia faktu pobytu przez dysponentów lokali, ich nieobecności w kraju lub w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego lokalu /brak podpisu potwierdzającego pobyt na formularzu meldunkowym/ .

2.Decyzję o wymeldowaniu osoby wydaje się w wyniku prowadzonego postępowania o wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu po spełnieniu warunków  określonych w art. 15 ust.2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, czyli gdy: osoba   opuściła dotychczasowe miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 m-ce i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Termin wydania decyzji:

 Art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego – nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 Opłata skarbowa

 Od wydania decyzji  - 10 zł

 Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

 1.Zaświadczenia – czyli odpis przetworzonych w ewidencji ludności,  danych dotyczących osoby, wydaje się na wniosek pisemny osoby zainteresowanej –art.44 g ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

 Opłata skarbowa od wydanych zaświadczeń:

 - od wydanego zaświadczenia          - 17 zł.

 Zwolnienia z opłaty skarbowej:

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia wydawane w sprawach min.:

 -alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

 -ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej

 -zatrudnienia, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę,

 -nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia.

 Podstawa prawna regulująca opłatę skarbową  i zwolnienia od jej uiszczenia:

Ustawa  z dnia 16.11.2006r o opłacie skarbowej /Dz.U. z 2006 Nr 225  poz. 1635 /

 Zapłata opłaty skarbowej:

gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Głogówku lub

 bezgotówkowo na konto:

BS Głogówek 03 8904 0001 1000 0000 4819 0001

 2.Udostępnianie na wniosek podmiotów,  niezbędnych im danych do realizacji ich ustawowych zadań – art.44 h  ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Opłata skarbowa za udostępnienie jednostkowych danych:

-  za udostępnienie danych  zgromadzonych  w zbiorze meldunkowym, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbiorze PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych wynosi 31,00 zł. ( par 1 rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008r  w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL...- Dz.U.z 2008r Nr 207 poz.1298 /. Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Głogówku w Banku Spółdzielczym w Głogówku  Numer konta -

0389040001 1000 0000 4819 0001

Natomiast  opłatę za udostępnienie zbiorczych danych dla celów badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku  należy wyliczyć wg wzoru określonego w paragrafie 2 cytow.wyżej rozporządzenia

Przepisy prawa normujące sprawy ewidencji ludności i dowodów osobistych

 1.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974  o ewidencji ludności i dowodach osobistych / Dz.U. z 2006r Nr  139 poz.993 z późn. zmianami/

 2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008r w sprawie wysokości opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL .../Dz.U. z 2008 r. Nr 207 poz.1298/

 

 


Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 10564 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...