Strona główna » Prawo lokalne » Obwieszczenia użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

obwieszczenie

folder

Elementy podrzędne (505)
plik Zawiadomienie o złożenie wniosków dotyczących zmiany zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek.
dokument 2015/6/2 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek.
dokument 2015/5/20 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka w spr. wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postęp. adm. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa i modernizacja istniejącego gospodarstwa".
dokument 2015/5/13 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2015/5/13 Zawiadomienie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa chlewni z infrastrukturą towarzyszącą o obsadzie do 90DJP".
dokument 2015/5/13 Zawiadomienie Burmistrza Głogówka o przedłużeniu terminu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa i modernizacja istniejącego gospodarstwa rolnego chowu bydła".
dokument 2015/3/30 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospdarowania przestrzennego dla części miasta Głogówek
dokument 2015/3/26 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dokument 2015/3/17 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka w sprawie przeprowadzenia powszechnej wiosennej akcji deratyzacji na terenie Gminy Głogówek w 2015 r.
dokument 2015/3/13 Obwieszcznie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2015/3/9 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu w dniu w dniu 09.03.2015 r.decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr NLROŚ.IV.6220.13.10.2014 dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211O relacji Zwiastowice – Ucieszków".
dokument 2015/3/5 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2015/2/24 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2015/2/9 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2015/2/3 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu w dniu w dniu 03.02.2015 r.decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr NLROŚ.IV.6220.10.17.2014dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Rzepcze”.
dokument 2015/1/29 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dokument 2015/1/26 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
dokument 2015/1/26 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o przedłużeniu terminu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
dokument 2015/1/7 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2015/1/5 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
dokument 2014/12/9 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dokument 2014/12/8 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o przedłużeniu terminu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
dokument 2014/12/1 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
dokument 2014/11/26 Zawiadomienie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dokument 2014/10/21 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
dokument 2014/9/25 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dokument 2014/9/25 Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia powszechnej jesiennej akcji deratyzacji na terenie Gminy Głogówek w 2014r.
dokument 2014/9/23 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej 0,4kV w Kierpniu.
dokument 2014/9/12 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kanalizacji deszczowe w Twardawie.
dokument 2014/9/8 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej na budowie oświetlenia boiska sportowego.
dokument 2014/7/25 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2014/7/24 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2014/7/22 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
dokument 2014/7/16 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2014/6/24 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka zawiadamiające strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowch uwarunkowaniach.
dokument 2014/6/20 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka zawiadamiające Strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
dokument 2014/6/20 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka informujące o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z treścią decyzji.
dokument 2014/6/17 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
dokument 2014/6/10 Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o przedłużeniu postępowania adminstracyjnego ws.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
dokument 2014/5/26 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka zawiadamiające strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniam decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
dokument 2014/5/20 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 20.05.2014 r. o ponownym udziale społeczeństwa w postępowaniu
dokument 2014/4/22 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2014/4/18 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
dokument 2014/4/18 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
dokument 2014/4/17 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka zawiadamiające strony postępowania o przedłużeniu postępowania administracyjnego.
dokument 2014/4/15 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu decyzji nr NLROŚ.IV.6220.3.7.2014 z dnia 15.04.2014r.
dokument 2014/4/10 Obwieszczenie dot.zawiadomienia stron postępowania o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu w Głogówku.
dokument 2014/3/24 Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia powszechnej wiosennej akcji deratyzacji (odszczurzania) na terenie gminy Głogówek w 2014r.
dokument 2014/3/19 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu postanowienia zwalniającego inwestora z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
dokument 2014/3/19 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Portalu Logistycznego.
dokument 2014/3/12 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2014/2/24 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
dokument 2014/2/21 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zmieniającej ostateczną dezycję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 417 od km 5+954÷6+358 w miejscowości Racławice Śląskie.
dokument 2014/2/19 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Portalu Logistycznego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową.
dokument 2014/2/18 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2014/2/10 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu.
dokument 2014/1/17 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2013/12/3 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2013/11/21 Obwieszczenie Dyrektora RZGW we Wrocławiu o wydanej decyzji administracyjnej.
dokument 2013/11/15 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek.
dokument 2013/11/14 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2013/11/7 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2013/10/30 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania ws.zmainy wydania decyzji o ustaleniu loaklizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2013/10/11 Obwieszczenie Dyrektora RZGW we Wrocławiu o możliwości zapoznania się z aktami zebranymi w sprawie odwołania.
dokument 2013/10/4 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2013/9/25 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka dot. terminu przeprowadzenia jesiennej akcji odszczurzania
dokument 2013/9/24 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2013/9/12 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2013/9/11 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2013/8/28 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2013/1/15 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Głogówek na lata 2012-2032
dokument 2012/7/16 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzcji.
dokument 2012/6/28 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2012/6/27 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2012/6/22 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia.
dokument 2012/6/22 Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
dokument 2012/5/31 Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
dokument 2012/5/31 Burmistrz Głogówka zawiadamia o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie w sprawie wydania postanowienia.
dokument 2012/5/31 Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
dokument 2012/5/15 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonej do dzierżawy drogą bezprzetargową do lat trzech.
dokument 2012/5/9 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Wierzchu.
dokument 2012/5/9 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Kierpniu.
dokument 2012/4/4 Urząd Miejski w Głogówku informuje rolników, którzy ponieśli szkody w uprawach spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (wymarznięcie) o możliwości ich zgłaszania do Urzędu Miejskiego w Głogówku.
dokument 2012/3/15 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy drogą bezprzetargową do lat trzech .
dokument 2012/3/15 Burmistrz Głogówka ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek.
dokument 2012/3/14 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży drogą przetargową.
dokument 2012/2/15 Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy drogą przetargową.
dokument 2012/2/15 Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy drogą bezprzetargową.
dokument 2012/2/13 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży drogą przetargową
dokument 2012/2/13 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży drogą bezprzetargową na rzecz najemcy
dokument 2012/2/9 Zawiadomienie Starosty Głubczyckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia wodnoprawnego.
dokument 2012/2/3 Obwieszczenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji (odszczurzania)na terenie gminy Głogówek
dokument 2012/1/25 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka
dokument 2012/1/3 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2011/12/22 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji.
dokument 2011/12/14 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydanym postanowieniu wznawiającym postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
dokument 2011/12/14 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
dokument 2011/12/14 Burmistrz Głogówka zawiadamia o ropoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
dokument 2011/12/14 Zawiadomienie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
dokument 2011/12/12 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia
dokument 2011/11/25 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2011/11/15 Obwieszczenie nr 1/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gopodarki Wodnej we Wrocławiu o przystąpieniu do sporządzenia projektu w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry.
dokument 2011/11/15 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Głogóek przeznaczonej do dzierżawy drogą bezprzetargową.
dokument 2011/11/9 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży drogą bezprzetargową na rzecz najemcy.
dokument 2011/11/9 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży drogą bezprzetargową na rzecz najemcy.
dokument 2011/11/9 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży drogą bezprzetargową na rzecz najemcy.
dokument 2011/11/4 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży drogą bezprzetargową na rzecz najemcy.
dokument 2011/11/4 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży drogą bezprzetargową na rzecz najemcy.
dokument 2011/11/4 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży drogą bezprzetargową na rzecz najemcy.
dokument 2011/11/4 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży drogą bezprzetargową na rzecz najemcy.
dokument 2011/11/4 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży drogą bezprzetargową na rzecz najemcy.
dokument 2011/10/28 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
dokument 2011/10/24 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
dokument 2011/10/21 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
dokument 2011/10/20 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2011/10/14 Obwieszczenie nr 1/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o przystąpieniu do prac mających na celu opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry.
dokument 2011/10/5 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2011/9/27 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
dokument 2011/9/27 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
dokument 2011/9/22 Burmistrz Głogówka zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia nr NLROŚ.IV.6220.8.P.2011 dnia 16.09.2011
dokument 2011/9/6 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka dot. terminu przeprowadzenia jesiennej akcji odszczurzania
dokument 2011/9/5 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2011/9/1 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
dokument 2011/9/1 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2011/8/17 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
dokument 2011/8/16 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
dokument 2011/8/16 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji udzelającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 417.
dokument 2011/8/9 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek.
dokument 2011/7/27 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2011/7/19 Burmistrz Głogówka informuje o wynikach I-szego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.
dokument 2011/7/15 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy drogą przetargową.
dokument 2011/7/15 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy drogą bezprzetargową.
dokument 2011/7/15 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży.
dokument 2011/6/30 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży.
dokument 2011/6/27 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie: rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierpniu.
dokument 2011/6/17 Wykaz nieruchomości stanowuiących własność gminy Głogówek, przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2011/6/15 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek preznaczonych do sprzedaży
dokument 2011/6/1 Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury do sporządszenia zmiany miejscowowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek.
dokument 2011/5/23 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu 19.05.2011 r.decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
dokument 2011/5/12 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2011/5/12 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży.
dokument 2011/4/15 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
dokument 2011/4/15 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy drogą bezprzetargową
dokument 2011/4/15 Wykaz nierychomości stanowiących własność Gminy Glogówek przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2011/4/6 Burmistrz Głogówka informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na 2011 rok.
dokument 2011/4/6 Burmistrz Głogówka informuje o wynikach postępowania otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje i inne uprawnione podmioty...
dokument 2011/4/4 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
dokument 2011/3/31 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania.
dokument 2011/3/31 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania.
dokument 2011/3/17 Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości do 14 000 euro na ,,Zakup pakietu oprogramowania finansowo-księgowego do obsługi Urzędu Miejskiego w Głogówku"
dokument 2011/3/17 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek, przeznaczonych do dzierżawy drogą bezprzetargową.
dokument 2011/3/17 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierzawy droga przetargową
dokument 2011/3/3 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej na ,,Zakup pakietu oprogramowania finansowo-księgowego do obsługi Urzędu Miejskiego w Głogówku"
dokument 2011/2/28 Informacja o unieważnieniu postępowania zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na ,,Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Racławicach Śląskich"
dokument 2011/2/24 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zaproszeniu do składania propozycji cenowej na ,,Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Racławicach Śląskich"
dokument 2011/2/23 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 18 lutego 2011 r.ustalające termin wiosennej akcji odszczurzania
dokument 2011/2/23 Obwiszczenie Burmistrza Głogówka
dokument 2011/2/17 Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
dokument 2011/2/17 Burmistrz Głogówka zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zakup pakietu oprogramowania finansowo-księgowego do obsługi Urzędu Miejskiego w Głogówku.
dokument 2011/2/16 Burmistrz Głogówka zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Racławicach Śląskich.
dokument 2011/2/15 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania oraz rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dokument 2011/2/4 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
dokument 2011/2/3 Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dokument 2011/2/1 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
dokument 2011/1/19 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania oraz rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla:
dokument 2011/1/17 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy.
dokument 2011/1/14 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2011/1/14 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:
dokument 2011/1/10 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektów dokumentów
dokument 2011/1/10 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży.
dokument 2011/1/3 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie uzyskania deczji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
dokument 2010/12/27 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
dokument 2010/12/21 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o zawieszeniu postępowania
dokument 2010/12/7 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
dokument 2010/12/6 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
dokument 2010/12/3 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
dokument 2010/12/3 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu decyzji nr NLROŚ-IV-7624/4/D/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
dokument 2010/11/30 Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach administracyjnych miasta
dokument 2010/11/25 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania
dokument 2010/11/25 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
dokument 2010/11/25 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
dokument 2010/11/24 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2010/11/17 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy
dokument 2010/11/16 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o sporządzeniu raportu oddziaływania na środowisko
dokument 2010/11/16 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
dokument 2010/11/16 Burmistrz Głogówka informuje o wynikach rokowania sprzedaży na własność działki nr 879/2 mapa 7 obręb Głogówek o powierzchni 0.2343 ha, działki budowlanej, niezabudowanej, położonej w Głogówku przy ulicy Dworcowej.
dokument 2010/11/9 Obvwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
dokument 2010/11/4 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rady Miejskiej w Głogówku, rady powiatu oraz sejminku województwa zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
dokument 2010/11/3 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka w sprawie podziału Gminy Głogówek na obwody głosowania, ich numerach, granicach obwodów oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
dokument 2010/11/3 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Głogówku zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
dokument 2010/11/2 Obwieszczenie Gminnej Komsji wyborczej w Głogówku z dnia 02 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach Rady Miejskiej w Głogówku zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
dokument 2010/11/2 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku z dnia 29 października 2010 r.w sprawie listy kandydatów na Burmistrza Głogówka w wyborach zarzadzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
dokument 2010/10/15 Burmistrz Głogówka zawiadamia o przedłożeniu terminu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich raportu o oddziaływaniu na środowisko
dokument 2010/10/14 Wykaz nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2010/10/14 wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2010/10/14 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2010/10/14 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2010/10/1 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży.
dokument 2010/10/1 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży.
dokument 2010/10/1 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży.
dokument 2010/10/1 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży.
dokument 2010/9/30 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży.
dokument 2010/9/30 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży.
dokument 2010/9/30 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży.
dokument 2010/9/30 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży.
dokument 2010/9/30 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży.
dokument 2010/9/24 Podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej.
dokument 2010/9/21 Starosta Krapkowicki informuje, że dnia 14.09.2010 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
dokument 2010/9/9 Burmistrz Głogówka zaprasza do I rokowania na sprzedaż działki nr 879/2 mapa 7 obręb Winiary o powierzchni 0.2343 ha, położonej w Głogówku, przy ul. Dworcowej.
dokument 2010/8/27 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach administracyjnych miasta
dokument 2010/8/26 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia jesiennej akcji odszczurzania.
dokument 2010/8/26 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n: ,,Powierzchniowa eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża naturalnego Racławice Śląskie oraz budowa zakładu przetwórczego"
dokument 2010/8/26 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: jak w podtytule
dokument 2010/8/24 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej 417 w m. Racławice Śląskie"
dokument 2010/8/12 ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko referent/inspektor ds. księgowo-administracyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogówku
dokument 2010/8/3 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko referent/inspektor ds. księgowo-administracyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogówku.
dokument 2010/7/23 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka dot. Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
dokument 2010/7/15 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy.
dokument 2010/7/13 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowane przedsięwzięcia.
dokument 2010/7/12 Ogłoszenie kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora lub referenta ds. Księgowo-Administracyjnych.
dokument 2010/7/8 Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach administracyjnych miasta.
dokument 2010/7/8 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wystąpieniu do organów opiniujących co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania naśrodowisko.
dokument 2010/7/8 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Racławice Śląskie"
dokument 2010/6/30 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie: wału przeciwpowodziowego rzeki Osobłogi o długości 2,55km w miejscowości Racławice Śląskie.
dokument 2010/6/29 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących.
dokument 2010/6/26 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. jak w podtytule.
dokument 2010/6/21 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2010/6/21 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka w sprawie Remontu drogi gminnej wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej na ulicy Podgórnej w Głogówku Gm. Głogówek
dokument 2010/6/15 Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach administracyjnych miasta.
dokument 2010/6/15 Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2010/6/15 Wykaz Nieruchomości stanowiących własność Gminy Glogówek przeznaczonych do dzierżawy drogą bezprzetargową.
dokument 2010/6/2 Wykaz nieruchomości stanowiacych wlasność gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2010/5/27 Wykaz nieruchomości stanowiacych własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2010/5/18 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla zadania: ,,Remont drogi gminnej wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej na ul. Podgórnej w Głogówku"
dokument 2010/5/18 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wystąpieniu do organów opiniujących co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowiska przedsięwzięcia: ,,Remont drogi gminnej wraz z budową przyłącza kanalizaji deszczowej na ul. Podgórnej w Głogówku"
dokument 2010/5/12 Wykaz nieruchomości stanowiacych własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2010/5/11 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ,, Budowa wału przeciwpowodziowego rzeki Osobłogi o długości 2,55km w miejscowości Racławice Śląskie"
dokument 2010/5/10 Wykaz nieruchomości stanowiacych własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2010/5/5 Zawiadomienie Burmistrza Głogówka o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
dokument 2010/5/4 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka ws podziału Gminy Głogówek na obwody głosowania...
dokument 2010/4/23 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ,, Budowa wału przeciwpowodziowego rzeki Osobłogi o długości 2,55km w miejscowości Racławice Śląskie"
dokument 2010/3/31 Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o przejęciu od Wójta Gminy Strzeleczki dokumentacji sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
dokument 2010/3/30 Burmistrz Głogówka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na sfinasowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
dokument 2010/3/27 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o przedłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko
dokument 2010/3/15 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy drogą bezprzetargową.
dokument 2010/3/15 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy drogą bezprzetargową.
dokument 2010/3/15 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy drogą bezprzetargową.
dokument 2010/3/15 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy drogą przetargową.
dokument 2010/3/15 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy drogą przetargową.
dokument 2010/3/8 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:"Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o mocy do 2,5 MW każda,z niezbędną infrastrukturą...
dokument 2010/3/2 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie wału przeciwpowodziowego rzeki Osobłogi w miejscowości Racławice Śląskie.
dokument 2010/2/22 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka
dokument 2010/2/15 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy drogą bezprzetargową.
dokument 2010/2/12 Burmistrza Głogówka zawiadamia strony postępowania
dokument 2010/2/5 Burmistrz Głogówka zawiadamia strony postępowania
dokument 2010/2/5 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dokument 2010/2/3 Apel leśników nadleśnictwa Pruszków
dokument 2010/2/3 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n." Przebudowa ul. Zbożowej w Głogówku"
dokument 2010/2/3 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
dokument 2010/1/29 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsisiewzięcia
dokument 2010/1/22 Wykaz nieruchomości stanowiacych własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2010/1/20 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ustaleniu terminu przeprowadzenia wiosennej akcji odszczurzania
dokument 2010/1/19 Wykaz nieruchomości stanowiacych własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2010/1/18 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o umorzeniu postępowania w zakresie realizacji przedsięwzięcia p.n.:" Zwiększenie efektywności energetycznej w Domu Dziecka w Głogówku"
dokument 2010/1/15 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy
dokument 2010/1/14 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację "Budowa fermy drobiu w Twardawie..."
dokument 2010/1/8 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o obowiązku przedkładania informacji przez właścicieli, zarządców bądź użytkowników obiektów budowlanych z wyrobami zawierającymi azbest.
dokument 2010/1/8 wykaz nieruchomości stanowiacych własność gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży: Głogówek ul. Chopina , nr 1 i nr 3
dokument 2010/1/8 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n.: ,,Rewitalizacja Głogówka w ramach programu konserwacyjno-użytkowego. Przebudowa ul. Zamkowej"
dokument 2010/1/8 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
dokument 2010/1/8 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.
dokument 2010/1/8 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka:dot. przedsięwzięcia p.n."Przebudowa ul. Zbożowej w Głogówku"
dokument 2009/12/23 Dyrektor Zakładu Mienia Komunalnego zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
dokument 2009/12/21 Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz informuje, że dnia 24.12.2009 Urząd Miejski w Głogówku jest czynny do godziny 14.00
dokument 2009/12/21 Zawiadomienie Burmistrza Głogówka o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia.
dokument 2009/12/21 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
dokument 2009/12/16 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. funduszu alimentacyjnego w Urzędzie Miejskim w Głogówku
dokument 2009/12/7 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
dokument 2009/12/3 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ,,Budowa wału przeciwpowodziowego rzeki Osobłogi o dł. 2.55 km w miejsowości Racławice Śląskie, gm. Głogówek"
dokument 2009/12/2 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
dokument 2009/11/30 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia ,,Przebudowa ul. Zbożowej w Głogówku"
dokument 2009/11/30 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie OOŚ dla przedsięwzięcia p.n. ,,Przebudowa ul. Zbożowej w Głogówku"
dokument 2009/11/30 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze ds. funduszu alimentacyjnego
dokument 2009/11/27 Obwieszczenie o wydania decyzji o pozwolenie na budowę ,,przebudowa ul. Mickiewicza (odcinek od rynku do skrzyżowania z ul. Szkolną) w Głogówku"
dokument 2009/11/25 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.
dokument 2009/11/24 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
dokument 2009/11/23 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
dokument 2009/11/20 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,BUDOWIE KĄPIELISKA GMINNEGO W GŁOGÓWKU"
dokument 2009/11/16 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania
dokument 2009/11/12 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka w sprawie opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów p.n. ,,Program Ochrony Środowiska" oraz ,,Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Głogówek na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016 roku"
dokument 2009/11/6 Burmistrz Głogówka zawiadamia, że 05.11.2009 r. wydane zostało postanowienie wznawiające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE KĄPIELISKA GMINNEGO W GŁOGÓWKU
dokument 2009/11/5 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do sprzedaży- MIONÓW
dokument 2009/11/5 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do sprzedaży- GŁOGÓWEK, ul.Rynek nr 4
dokument 2009/11/5 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do sprzedaży- GŁOGÓWEK, ul. 3-go Maja nr 1-3
dokument 2009/11/5 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do sprzedaży- GŁOGÓWEK, ul. Dworcowa nr 23
dokument 2009/11/5 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do sprzedaży- GŁOGÓWEK, ul. Chopina nr 1
dokument 2009/11/5 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do sprzedaży- GŁOGÓWEK,ul. Kościelna nr 10
dokument 2009/11/5 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do sprzedaży- GŁOGÓWEK,ul. Kościelna nr 10
dokument 2009/11/5 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do sprzedaży- GŁOGÓWEK, Plac Wolności nr 2
dokument 2009/11/5 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do sprzedaży- GŁOGÓWEK, Plac Wolności nr 2
dokument 2009/11/5 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do sprzedaży- GŁOGÓWEK, ul. Kościuszki nr 19
dokument 2009/10/30 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów opiniujących
dokument 2009/10/26 Burmistrz Głogówka zawiadamia, że 15 października 2009 r. został złożony raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
dokument 2009/10/23 Burmistrz Głogówka informuje, że dnia 23 października 2009 roku w Urzędzie Miejskim w Głogówku odbyły się rokowania sprzedaży na własność nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek
dokument 2009/10/21 Burmistrz Głogówka podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr NLROŚ-IV-7627/7/6/2009
dokument 2009/10/20 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami gminy Głogówek
dokument 2009/10/16 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy-Głogówek, obręb Winiary
dokument 2009/10/14 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2009/10/8 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do sprzedaży- GŁOGÓWEK,ul. Rynek nr 7-11
dokument 2009/9/29 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „Wału przeciwpowodziowego rzeki Osobłogi w m. Racławice Śląskie”
dokument 2009/9/22 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
dokument 2009/9/17 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do sprzedaży- Szonów
dokument 2009/9/15 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy
dokument 2009/9/14 Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia
dokument 2009/9/3 Ogłoszenie o organizacji szkolenia dla właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych na terenie Gmin i Miast Województwa Opolskiego.
dokument 2009/9/1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na druk gazety lokalnej "Życie Głogówka" oraz wydawnictw książkowych
dokument 2009/8/24 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
dokument 2009/8/20 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do dzierżawy- Głogówek, obręb Wielkie Oracze
dokument 2009/8/19 BURMISTRZ GŁOGÓWKA ogłasza, że dnia 23 października 2009 r.odbędą się rokowania na sprzedaż działki nr 391/8 mapa 3 obręb Winiary, położonej w GŁOGÓWKU, przy ul. 3-go Maja nr 33
dokument 2009/8/17 Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku ogłasza przetarg nieograniczony na druk gazety lokalnej "Życie Głogówka" oraz wydawnictw książkowych
dokument 2009/8/17 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do sprzedaży- Głogówek, ul. Rynek nr 7-11
dokument 2009/8/17 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do sprzedaży- Głogówek, ul. Rynek nr 7-11
dokument 2009/8/17 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do sprzedaży- Głogówek, ul. Chopina nr 15
dokument 2009/8/17 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do sprzedaży- Głogówek, ul Kościuszki nr 9
dokument 2009/8/17 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do sprzedaży- Wierzch
dokument 2009/8/17 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsiewzięcia
dokument 2009/8/12 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do sprzedaży- Głogówek, ul. Dąbrowskiego
dokument 2009/8/11 Rozstrzygnięcie protestu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2009/2010
dokument 2009/8/11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty po uwzględnieniu protestu w przetargu nieograniczonym na :Dowożenie uczniów do szkół na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2009/2010
dokument 2009/8/10 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (działka 303, położona w miejscowości Zwiastowice)
dokument 2009/8/6 Zawiadomienie o wniesieniu protestu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2009/2010
dokument 2009/7/30 obwieszczenie Burmistrza dot.sporzadzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko - budowa farmy wiatrowej
dokument 2009/7/30 obwieszczenie Burmistrza dot. sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko - budowa farmy wiatrowej na 20 turbin
dokument 2009/7/30 obwieszczenie dot. sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko - budowa farmy wiatrowej na 23 turbiny
dokument 2009/7/20 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
dokument 2009/7/17 Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego w Biedrzychowicach
dokument 2009/7/16 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do dzierżawy
dokument 2009/7/15 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2009/7/14 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do sprzedaży- Głogówek, ul. Rynek nr 7 – 11
dokument 2009/7/13 Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie- budowa farmy wiatrowej na 14 turbin na gruntach gminy Głogówek.
dokument 2009/7/13 Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie- budowa farmy wiatrowej na 20 turbin na gruntach gminy Głogówek.
dokument 2009/7/13 Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie- budowa farmy wiatrowej na 23 turbiny na gruntach gminy Głogówek.
dokument 2009/7/13 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do sprzedaży- Szonów nr 141
dokument 2009/7/10 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do sprzedaży- Głogówek, ul. Mickiewicza
dokument 2009/7/9 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do sprzedaży- Głogówek, przy ul. Jana Pawła II
dokument 2009/7/6 Burmistrz Głogówka zawiadamia, że w dniu 6 lipca 2009 r. zostało wydane postanowienie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia
dokument 2009/7/3 Wykazy nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2009/7/1 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rewitalizacja Głogówka w ramach programu konserwacyjno-użytkowego. Przebudowa ulicy Mickiewicza w Głogówku”
dokument 2009/6/29 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
dokument 2009/6/19 Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na odwodnieniu obiektu Kościoła o.o. Franciszkanów w Głogówku
dokument 2009/6/18 Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na odwodnieniu obiektu Kościoła o.o. Franciszkanów w Głogówku
dokument 2009/6/16 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do dzierżawy
dokument 2009/6/10 Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
dokument 2009/6/3 Burmistrz Głogówka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót bud. przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
dokument 2009/6/2 Burmistrz Głogówka informuje o przystąpieniu do opracowania projektów
dokument 2009/6/2 Burmistrz Głogówka ogłasza I-szy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zabytkowym pałacem i zabytkowym budynkiem gospodarczo-mieszkalnym, zlokalizowanej we wsi Kazimierz, stanowiącej własność Gminy Głogówek
dokument 2009/6/1 Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Biedrzychowicach
dokument 2009/5/29 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - cel publiczny Racławice Śląskie
dokument 2009/5/25 Obwieszczenie BURMISTRZA GŁOGÓWKA o wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
dokument 2009/5/19 Burmistrz Głogówka ogłasza nabór ofert na prowadzenie bieżącej obsługi bankowej budżetu Gminy Głogówek.
dokument 2009/5/15 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do dzierżawy- Głogówek, ul. Fabryczna
dokument 2009/5/13 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmizny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek
dokument 2009/5/12 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do sprzedaży- Głogówek, ul. Rafała Urbana
dokument 2009/4/28 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2009/4/22 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do sprzedaży- Głogówek, ul. Aleja Lipowa nr 6A
dokument 2009/4/17 Obwieszczenie BURMISTRZA GŁOGÓWKA o wszczęciu postępowania
dokument 2009/4/16 Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restsuratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
dokument 2009/4/15 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do dzierżawy, najmu
dokument 2009/4/15 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2009/4/14 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - cel publiczny Kazimierz
dokument 2009/4/8 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do sprzedaży- Głogówek, ul. Słowackiego
dokument 2009/4/7 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2009/4/6 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - cel publiczny Zawada
dokument 2009/4/2 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dokument 2009/3/30 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2009/3/20 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie i zakresie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
dokument 2009/3/19 Burmistrz Głogówka ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze d/s kanalizacji, funduszy europejskich, inwestycji i zamówień publicznych
dokument 2009/3/16 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dokument 2009/3/16 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu
dokument 2009/3/9 Burmistrz Głogówka ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Głogówku, ul Kościuszki 10, 48-250 Głogówek
dokument 2009/3/3 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2009/3/3 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Rewitalizacja Głogówka w ramach programu konserwacyjno-użytkowego
dokument 2009/2/27 Burmistrz Głogówka informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 14 turbin na gruntach gminy Głogówek
dokument 2009/2/27 Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 20 turbin na gruntach gminy Głogówek
dokument 2009/2/27 Burmistrz Głogówka informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 23 turbiny na gruntach gminy Głogówek
dokument 2009/2/11 Burmistrz Głogówka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót bud. przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
dokument 2009/2/9 Obwieszczenie o terminie przeprowadzenia wiosennej akcji odszczurzania w dniach od 27 lutego do 20 marca br.
dokument 2009/2/6 Burmistrz Głogówka informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka
dokument 2009/2/5 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
dokument 2009/1/29 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek
dokument 2009/1/12 Burmistrz Głogówka informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
dokument 2008/12/11 obwieszczenie o zakończeniu postepowania w spr. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dokument 2008/12/10 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- budowa linii napowietrznej/.../
dokument 2008/12/4 obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska
dokument 2008/11/28 zawiadomienie o w sprawie uzgodnień projektu decyzji dotyczącej : budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Kotkowicach
dokument 2008/11/10 obwieszczenie w spr.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
dokument 2008/11/6 obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-/.../- "Racławice Śl.-Głogówek"
dokument 2008/11/6 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-/.../-"Racławice Śl.-Głogówek"
dokument 2008/11/4 obwieszczenie o wyłozeniu do wglądu publicznego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
dokument 2008/11/4 ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek - w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrakowych
dokument 2008/11/4 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia /.../
dokument 2008/10/30 ogłoszenie o wyłozeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia komunalnego nieruchomości poł. w miescie i gminie Głogówek
dokument 2008/10/28 obwieszczenie o zakończeniu postepowania w spr.wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w Zawadzie
dokument 2008/10/24 obwieszczenie dot. obowiązku sporzadzenia raportu oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji
dokument 2008/10/21 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
dokument 2008/10/10 obwieszczenie o wszczęciu postepowania w spr.wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pubicznego - budowa Remizy OSP w Starych Kotkowicach
dokument 2008/10/6 obwieszczenie informujace o wydaniu decyzji umarzającej prowadzone postepowanie dot. budowy sieci wodociągowej
dokument 2008/10/6 obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dokument 2008/10/1 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci wodociągowej /.../łączącej wodociąg zakładowy POHZ Zawada But z wodociągiem wiejskim
dokument 2008/10/1 wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu
dokument 2008/9/30 wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu
dokument 2008/9/25 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na : Remont rowu melioracyjnego w Głogówku
dokument 2008/9/24 obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
dokument 2008/9/10 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr.wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dokument 2008/9/5 obwieszczenie w spr.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kapieliska miejskiego
dokument 2008/9/2 obwieszczenie w spr.uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kąpieliska miejskiego
dokument 2008/8/29 wykaz nieruchomosci stanowiących własność GG przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2008/8/28 wykaz nieruchomości stanowiących własnośćGG przeznaczych do dzierżawy, najmu
dokument 2008/8/26 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dokument 2008/8/4 zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
dokument 2008/7/8 wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży drogą bezprzetargową
dokument 2008/6/16 zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach administracyjnych miasta
dokument 2008/6/6 wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży drogą bezprzetargową na rzecz najemcy
dokument 2008/6/6 wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminy przeznaczonych do sprzedażdy droga bezprzetargowa na rzecz najemcy
dokument 2008/5/16 wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
dokument 2008/4/16 wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEKprzeznaczonych do sprzedaży
dokument 2008/4/15 wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2008/3/20 obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości, połozonej w Głogówku przy ul. Fabrycznej 3
dokument 2008/3/20 obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Głogówku przy ul. Piotra Skargi 17
dokument 2008/2/26 obwieszczenie w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głogówek
dokument 2008/2/5 obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji pozytku publicznego
dokument 2008/1/24 obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
dokument 2008/1/2 obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
dokument 2007/12/11 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dokument 2007/12/10 ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głogówek
dokument 2007/12/10 ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek
dokument 2007/8/6 obwieszczenie o udziale społeczeństwa w post.w spr.ochrony środowiska - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
dokument 2007/8/6 obwieszczenie o wszczeciu postępowania - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
dokument 2007/7/12 obwieszczenie o środ. uwarunkowaniach dot. sieci kanalizacyjnej w obszarze ulic Powstańców, Urbana, Fabrycznej
dokument 2007/4/24 obwieszczenie Burmistrza o zak.postępowania w spr. wydania decyzji o lok.inwestycji celu publicznego
dokument 2007/4/16 obwieszczenie o wszczęciu postepowania - Twardawa
dokument 2007/4/16 obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska
dokument 2007/4/2 obwieszczenie o wszczęciu postępowania
dokument 2007/4/2 obwieszczenie o udziale społeczeństwa w post. o ochronie środowiska
dokument 2007/3/23 obwieszczenie o ustal. celu publicznego - Mochów
dokument 2007/3/12 ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głogówek.
dokument 2007/3/12 ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach administracyjnych miasta
dokument 2007/2/14 obwieszczenie - ochrona środowiska
dokument 2007/2/8 informacja o zamiarze likwidacji instytucji kultury
dokument 2007/1/15 obwieszczenie o zakończeniu postępowania -cel publiczny Biedrzychowice
dokument 2006/12/18 obwieszczenie - budowa uzbrojenia - strefa inwestyctyjna
dokument 2006/12/18 obwieszczenie - rozbudowa stacji telefonii komórkowej
dokument 2006/12/18 obwieszczenie o udziale społeczeństwa w spr. ochrony środ. - rozbudowa siecie telefonii komórkowej
dokument 2006/12/18 informacja nt.budowy strefy interwencyjnej
dokument 2006/12/7 obwieszczenie - kanalizacja - Dzierzysławice
dokument 2006/12/7 obwieszczenie - Biedrzychowice
dokument 2006/11/28 zawiadomienie o wszczeciu postępowania- Dzierżysławice
dokument 2006/7/13 ogłoszenie dot.wakatów nauczycieli na rok szkolny 2006/2007
dokument 2006/5/22 obwieszczenie-Zwiastowice
dokument 2006/5/8 obwieszczenie
dokument 2006/5/8 obwieszczenie
dokument 2006/4/10 ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówka
dokument 2006/4/7 obwieszczenie
dokument 2006/3/31 obwieszczenie o chęci przystąpienia do Komisji Sportu
dokument 2006/3/30 obwieszczenie
dokument 2006/3/21 obwieszczenie
dokument 2006/3/20 obwieszczenie
dokument 2006/3/3 obwieszczenie
dokument 2006/3/2 obwieszczenie
dokument 2006/3/2 obwieszczenie
dokument 2006/2/8 obwieszczenie
dokument 2006/2/6 obwieszczenie
dokument 2006/2/6 obwieszczenie
dokument 2006/1/24 obwieszczenie
dokument 2006/1/24 obwieszczenie
dokument 2006/1/20 obwieszczenie
dokument 2005/12/16 obwieszczenie
dokument 2005/12/14 obwieszczenie
dokument 2005/12/12 obwieszczenie
dokument 2005/11/18 obwieszczenie
dokument 2005/10/12 obwieszczenie
dokument 2005/10/4 obwieszczenie o wszczęciu postępowania, dot. budowy stacji paliw
dokument 2005/9/30 ogłoszenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówka
dokument 2005/9/23 obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postepowaniu w spr. ochrony środowiska
dokument 2005/9/19 obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postepowania
dokument 2005/9/19 obwieszczenie o o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska
dokument 2005/9/1 obwieszczenie Burmistrza Głogówka w spr. przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania na terenie miasta i gminy Głogówek
dokument 2005/7/12 obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postepowaniu w spr. ochrony środowiska
dokument 2005/4/13 zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia: budowa chlewni oraz silosów zbożowych
dokument 2005/4/11 obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dokument 2005/4/11 obwieszczenie
dokument 2005/3/4 obwieszczenie w spr. terminu przeprowadzenia wiosennej akcji odszczurzania w dniach od 14 - 31 marca br.
dokument 2005/1/11 obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postepowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dokument 2005/1/7 obwieszczenie Burmistrza o zakończeniu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dokument 2005/1/7 obwieszczenie Burmistrza o zakończeniu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dokument 2004/12/14 obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postepowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dokument 2004/11/16 obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postepowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dokument 2004/9/6 obwieszczenie Burmistrza Głogówka w spr. przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania na terenie miasta i gminy Głogówek
dokument 2004/8/13 obwieszczenie Burmistrza Głogówka w spr. przedłozenia informacji o substancjach stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
dokument 2004/7/29 obwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postepowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dokument 2004/6/21 obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postepowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dokument 2004/5/20 obwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w spr. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dokument 2004/4/20 obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dokument 2003/2/23 obwieszczenie Burmistrza Głogówka w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dokument Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu w dniu 27.05.2011 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 331766 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...