Strona główna » Rejestry, ewidencje, archiwa » Ewidencja ludności użytkownik: gość
Urząd Miejski
  Godziny urzędowania
  Statut Miasta i Gminy
  Regulamin Organizacyjny
  Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
  Budżet
  Majątek Gminy
  Podatki i opłaty lokalne
  Sprawozdania
ORGANY
  Władze urzędu
  Pracownicy UM
  sołtysi gminy Głogówek
  Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
  Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
  Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
  Przetargi
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Komunikaty
  Zarządzenia Burmistrza
  Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
  Uchwały
  Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
  Pracownicy UM
  Radni Rady Miejskiej
  Dyrektorzy szkół i przedszkoli
  Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
  Referat NLROŚ
  Referat OSKD
  Referat Finansowy
  Referat SO, ZK i USC
  Referat IDPP
  Referat ORGANIZACYJNY
  Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
  Ewidencja działalności gospodarczej
  Ewidencja ludności
  Rejestr wniosków i interpelacji radych
  Rejestr uchwał Rady Miejskiej
  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
  MGOK
  OPS
  ZMK
  Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
  Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
  Okręgi wyborcze
  Obwody głosowania
  Miejska Komisja Wyborcza
  Składy obwodowych komisji wyborczych
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
  Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
  Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

.

EWIDENCJA LUDNOŚCI ORAZ WYDANYCH I UTRACONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH

 

Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia się w następującej formie:                                                                                                               I 

w formie  z a ś w i a d c z e n i a ,  które może mieć formę wydruku z aktualnego  programu informatycznego, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

 

II

na  pisemnym wniosku składanym na  f o r m u l a r z u  określonym w załączniku do rozporządzenia  z 18 listopada 2002r w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych Dz.U. Nr 201, poz.1702/

 

Podstawa prawna: Ustawa z 10 kwietnia 1974r o ewidencji ludności  i dowodach osobistych /tekst jednolity Dz.U. z 2006r Nr 139, poz. 993/

 

D a n e   ze  zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL pozyskuje się w pokoju nr 1 Urzędu, udostępnia je Dorota Dembczak– tel. 0774069917

 

D a n e  z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych  pozyskuje się w pokoju nr 12 Urzędu, udostępnia je Helena Kaiser – tel 0774069907.

 

Zbiory wymienionych wyżej danych podlegają ochronie i zabezpieczeniu zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r Nr 101, poz.6624/

Przepisy tej ustawy stanowią, że każdy ubiegający się o udostępnienie powyższych danych musi wykazać interes prawny do ich uzyskania oraz cel przetwarzania pozyskanych danych.

 

Opłata skarbowa:

1. od zaświadczenia – 17 zł. – ustawa z 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej / Dz.U.Nr 225, poz.1635/

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia wydawane w sprawach:

alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, nauki i innych /art. 2 ustawy/

2.za udostępnienie jednostkowych danych ze zbiorów oraz ewidencji danych ustalona została kwota w wysokości 4% kwoty najniższego wynagrodzenia  za pracę pracowników określonego w przepisach odrębnych /Rozporz. Rady Ministrów z 30 kwietnia 2002r w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych.../Dz.U.Nr 62 p.564.

Obecnie kwota ta wynosi – 30,40 zł.

3.wolne od opłaty skarbowej jest zaświadczenie o utracie dowodu osobistego /Rozporz. rady Ministrów z 21 listopada 2000r w sprawie wzoru dowodu oraz  trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty – Dz.U.Nr 112, poz.1182 ze zmianami/

Opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie urzędu lub bezgotówkowo na konto urzędu w BS w Głogówku Nr 03890400011000000048190001


Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 11012 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...