Strona główna » Sprawy załatwiane przez urząd » Referat NLROŚ » Ochrona Środowiska » decyzje środowiskowe użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Ochrona Środowiska
 Azbest
 Informacje o środowisku i jego ochronie
 ochrona zwierząt
 decyzje środowiskowe
 wnioski, wzory formularzy
 sprawozdania
 Geodezja Rolna
 Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa
 Gospodarka terenami
 Gospodarowanie mieniem komunalnym-sprzedaż, dzierżawa
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zakres:

Rozpatrywanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:

1. wniosek zawierający następujące dane: dane osobowe wnioskodawcy, nazwę przedsięwzięcia, nr działki, kartę mapy, obręb.

Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu opracowanego formularza (wzór – załącznik nr 1)

2. załączniki do wniosku:

- poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, (3 egzemplarze),

- raport o oddziaływaniu na środowisko (w przypadku inwestycji wymagających

obowiązkowo sporządzenia raportu) lub informacja o przedsięwzięciu (w przypadku inwestycji w stosunku do których może być nałożony obowiązek sporządzenia raportu) zgodnie z art. 49 ust.3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (dz. U. Nr 62 z 2002 r., poz. 627 z późn. zm.), (3 egzemplarze)

 Termin-czas trwania sprawy:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.)

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z pózn. zm.)

 Opłaty:

Opłata skarbowa:

- za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - 205 zł

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówkowo w kasie tut. Urzędu

(I piętro pok. nr 10) lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu:

BS Głogówek 03 890400011000 0000 4819 0001.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty tj. z chwilą złożenia wniosku

 

Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zakres:

Rozpatrywanie wniosków o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu.

 Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:

  1. Wniosek o przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu
  2. Oświadczenie/zgoda strony, na rzecz której decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana, na przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu
  3. Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej za przeniesienie decyzji

 Opłaty skarbowe:

105,00 zł – opłata za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówkowo w kasie tut. Urzędu (I piętro pok. nr 10) lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu: BS Głogówek 03 890400011000 0000 4819 0001.

 17,00 zł – opłata za pełnomocnictwo (tylko w przypadku gdy jest udzielane)

 Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z art. 35 Kpa nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania kompletnego wniosku

 Tryb odwoławczy:

Za pośrednictwem Burmistrza Głogówka do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 7 listopada 2008r., poz. 1227 z późn. zm.)

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397)

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

 Dodatkowe informacje:

Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji. Decyzja zostaje przeniesiona, gdy strona, na rzecz której została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wyraża zgodę na jej przeniesienie na rzecz innego podmiotu, a strona, na którą ma być przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, wyraża zgodę na przyjęcie warunków zawartych w decyzji.

decyzje środowiskowe

folder

Elementy podrzędne (16)
dokument 2013/6/24 Burmistrz Głogówka informuje o wydaniu dnia 21.06.2013 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dokument 2013/6/19 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
dokument 2013/4/23 Obwieszczenie Burmistrza Glogówka
dokument 2013/2/22 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu 22.02.2013 postanowienia ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
dokument 2013/1/7 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dokument 2012/10/15 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu postanowienia NLROŚ.IV.6220.6.7.2012
dokument 2012/10/15 Obwieszczenie Burmistrza Glogówka o wydaniu postanowienia nr NLROŚ.IV.6220.6.9.2012 z dnia 11 października 2012 r.
dokument 2012/10/2 Zawiadomienie Burmistrza Głogówka
dokument 2012/8/28 Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu na wniosek postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
dokument 2012/8/28 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu postanowienia NLROŚ.IV.6220.5.2012
dokument 2012/8/9 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji
dokument 2012/5/2 obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
dokument 2012/4/24 obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu decyzji na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa obory chowu zwierząt w liczbie 46 DJP wraz z poczekalnią łączącą oborę z istniejącą halą udojową oraz płytyobornikowej ze zbiornikami na gnojowicę i silosu..
dokument 2012/3/9 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania , rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
dokument 2012/2/28 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji
dokument Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 14 .05.2013 r.

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 8458 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...