Strona główna » Instrukcja użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

.

Informacje o Biuletynie Informacji Publicznej

 

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator informatyczny.

Jest to niezależnie działający serwis internetowy, którego zadaniem jest udostępnianie wszelkich informacji o sprawach publicznych przez podmioty zobligowane przez Ustawę z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. /Dz.U. Nr 112, poz. 1198/

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18  stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

Serwis podzielony został na 9 części:

 

1. Urząd Miejski – zawiera podstawowe informacje o urzędzie, statut Miasta i Gminy, Regulamin Organizacyjny, Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze

 

2. Organy – zawiera informacje nt. organów i osób sprawujących funkcje publiczne.

W części  „Rada Miejska” znajdują się informacje nt. składu Rady Miejskiej,  Komisji Rady Miejskiej oraz prac Rady Miejskiej - po rozwinięciu: protokoły z poszczególnych komisji oraz  sesji RM, w tym projekty protokołów z sesji RM

Część ta zawiera również oświadczenia majątkowe z podziałem na pracowników UM, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz dyrektorów jednostek podległych

 

3. Strategia, programy, itp. – zawiera strategię oraz  programy uchwalone przez RM

 

4. Finanse Gminy – zawiera  informacje nt.

 - budżetu gminy, sprawozdań budżetowych oraz dotacji,

- majątku gminy,

- opłat i podatków w gminie

 

5. Prawo lokalne- zawiera informacje nt. uchwał, przetargów, komunikatów, zarządzeń, obwieszczeń

 

6. Sprawy załatwiane przez urząd zawiera informacje nt. spraw, które można załatwić w urzędzie. Ponadto można pobrać tu większość druków.

 

7. Rejestry, ewidencje, archiwa – zawiera podstawowe informacje o ewidencjach prowadzonych przez Burmistrza.

 

8. Jednostki organizacyjne – zawiera podstawowe informacje o jednostkach podległych gminie

 

9.Słownik skrótów - zawiera wyjaśnienia użytych w biuletynie skrótów, które nie są powszechnie używane 


Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 5916 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...