Strona główna » Sprawy załatwiane przez urząd » Referat SO, ZK i USC » Akty stanu cywilnego » Rejestracja urodzeń użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Dowody osobiste
 Ew.ludności
 Akty stanu cywilnego
 Rejestracja urodzeń
 Rejestracja zgonów
 Rejestracja zw. małżeńskiego
 Jubileusze
 Sprawy wojskowe
 Zbiórki publiczne
 Zmiana imion i nazwisk
 Formularze i wnioski
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

.

Rejestracja urodzeń

Zakres
Rejestracja urodzeń

Miejsce załatwiania
Referat SO i USC

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:
1. Dowody osobiste rodziców dziecka.
2. Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka o ile nie zawarli związku małżeńskiego w miejscowym USC (do wglądu).
3. Zgłoszenie urodzenia noworodka (zaświadczenie lekarskie).

Dokumenty pozyskiwane przez urząd
l. Dowody osobiste rodziców dziecka.

 2. Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka o ile
nie zawarli związku małżeńskiego w miejscowym USC (do wglądu).

3. Zgłoszenie urodzenia noworodka (zaświadczenie lekarskie).

Wynik sprawy - sposób załatwienia
Akt urodzenia

Termin - czas trwania sprawy
Niezwłocznie

Uwagi
l. W zastępstwie rodziców dziecka rejestracji urodzenia może dokonać inna osoba po przedstawieniu upoważnienia do rejestracji i nadania imion dziecku, podpisanego przez ojca i matkę.

 2. Rejestracja urodzenia nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna
l. Art. art. 38, 39, 40, 41 i 42 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36 póz. 180, z 1988 r. Nr 19 póz. 132,z 1989 r. Nr 29 póz.154, 1990 r. Nr 34 póz. 198, z 1995 r. Nr 83 póz. 417, z 1998 r. Nr 117 póz. 757 i z 1999 r. Nr 52 póz.532) 2. Art. art. 62,88 i 89 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, póz.59 , z 1975 r. Nr 45 póz. 234, z 1986 r. Nr 36 póz. 180, z 1990 r. Nr 34 póz. 198, z 1995 r. Nr 83 póz. 417 z 1998 r. Nr 117 póz. 757, z 1999 r. Nr 52 póz. 532 i z 2000 r. Nr 122 póz. 1322)

 

 


Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 9169 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...