Strona główna » Sprawy załatwiane przez urząd » Referat NLROŚ » Ochrona Środowiska » Azbest użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Ochrona Środowiska
 Azbest
 Informacje o środowisku i jego ochronie
 ochrona zwierząt
 decyzje środowiskowe
 wnioski, wzory formularzy
 sprawozdania
 Geodezja Rolna
 Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa
 Gospodarka terenami
 Gospodarowanie mieniem komunalnym-sprzedaż, dzierżawa
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

.

OGŁOSZENIE

o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania

z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Głogówek w 2015 roku.

            Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił VI konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu  i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, w ramach którego Gmina Głogówek ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

W związku z tym Gmina Głogówek planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Dofinansowanie obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w wysokości 85% kosztów w/w zakresu. Pozostałe 15% kosztów przedsięwzięcia poniesie właściciel nieruchomości, z której azbest zostanie zebrany.

            Zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie w terminie do 27.02.2015 roku w Urzędzie Miejskim w Głogówku, ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek.
Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie podlegają procedurze oceny.

Wzór wniosku wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Miejskim w Głogówku /parter, pok. 6-7/ lub ze strony internetowej www.bip.glogowek.ig.pl /zakładka Referat NLROŚ/Ochrona Środowiska/Azbest/.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogówku – parter, pok. 6-7 lub pod nr tel. 774069918 / 774069922.

Nie przewiduje się ogłaszania kolejnych naborów w 2015 roku.

                                                           

                                                                 Burmistrz Głogówka

                                                                    /-/ Andrzej Kałamarz              

 

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami

Wniosek_o_dofinansowanie_wraz_z_zacznika_Nr_1_do_Nr_4.docxWniosek_o_dofinansowanie_wraz_z_zacznika_Nr_1_do_Nr_4.docxWniosek_o_dofinansowanie_wraz_z_zacznika_Nr_1_do_Nr_4.docx

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierajacych azbest

Ocena_stanu_i_moliwoci_bezpiecznego_uytkowania_wyrobw_zawierajcych_azbest.docOcena_stanu_i_moliwoci_bezpiecznego_uytkowania_wyrobw_zawierajcych_azbest.docOcena_stanu_i_moliwoci_bezpiecznego_uytkowania_wyrobw_zawierajcych_azbest.doc


Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 856 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...