Strona główna » WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011 użytkownik: gość
Urząd Miejski
  Godziny urzędowania
  Statut Miasta i Gminy
  Regulamin Organizacyjny
  Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
  Budżet
  Majątek Gminy
  Podatki i opłaty lokalne
  Sprawozdania
ORGANY
  Władze urzędu
  Pracownicy UM
  sołtysi gminy Głogówek
  Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
  Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
  Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
  Przetargi
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Komunikaty
  Zarządzenia Burmistrza
  Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
  Uchwały
  Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
  Pracownicy UM
  Radni Rady Miejskiej
  Dyrektorzy szkół i przedszkoli
  Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
  Referat NLROŚ
  Referat OSKD
  Referat Finansowy
  Referat SO, ZK i USC
  Referat IDPP
  Referat ORGANIZACYJNY
  Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
  Ewidencja działalności gospodarczej
  Ewidencja ludności
  Rejestr wniosków i interpelacji radych
  Rejestr uchwał Rady Miejskiej
  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
  MGOK
  OPS
  ZMK
  Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
  Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
  Okręgi wyborcze
  Obwody głosowania
  Miejska Komisja Wyborcza
  Składy obwodowych komisji wyborczych
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
  Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
  Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr 21, poz.112)   wraz z ostatnią  nowelizacją z dnia 27 maja 2011r (Dz.U. Nr 147, poz.881) wprowadziła wiele regulacji prawnych określających sposób organizacji wyborów do potrzeb  osób niepełnosprawnych.

W związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które  zostały zarządzone na dzień 9 października 2011 roku Urząd Miejski w Głogówku informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.I. PRAWO DO UZYSKIWANIA INFORMACJI O WYBORACH


Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców  w  Gminie Głogówek ma prawo do uzyskiwania informacji o:
1) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania,
2) lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych , znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego,
3) warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, którego siedziba jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
4) terminie wyborów oraz godzinach głosowania,
5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach
i listach kandydatów,
6) warunkach oraz formach głosowania.

Powyższe informacje wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek (po podaniu nazwiska
i imienia oraz adresu stałego zamieszkania), telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej przekażą upoważnieni przez Burmistrza Głogówka pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogówku, tj:
Inspektor ds. ewidencji ludności - tel. 77 40 69 917 ; adres e-mail :
dembczak@glogowek.pl

II. PRAWO DO GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności w rozumieniu  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010r Nr 214, poz. 1407 , z późn. zm.) , w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 , i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17.12.1998r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2005r Nr 153, poz. 1227 ze zm),
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,
3) całkowitej niezdolności do pracy ,ustalonej na podstawie art. 123 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,
4) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów
a także osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje  zasiłek pielęgnacyjny
mogą głosować korespondencyjnie.

Dla celów głosowania korespondencyjnego Burmistrz Głogówka wyznaczył Obwodową Komisję Wyborczą  Nr 2 w Głogówku z siedzibą w: Dom Kultury, ul. Batorego 10.

Zamiar glosowania korespondencyjnego należy zgłosić w terminie do 19 września 2011r.

Zgłoszenia przyjmowane będą:
1) ustnie - w Urzędzie Miejskim w Głogówku w  pokoju nr 1, parter – Ewidencja Ludności
2) pisemnie na adres  : Urząd Miejski w Głogówku ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek
3) telefaksem pod nr 77 40 69 906,
4) w formie elektronicznej na adresy: sekretariat@glogowek.pl, dembczak@glogowek.pl

 1. Zgłoszenie (załącznik nr 1 )  powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona) , imię ojca , datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru w Gminie Głogówek, oznaczenie  wyborów, których dotyczy zgłoszenie  (do Sejmu i do Senatu, tylko do Sejmu lub tylko do Senatu), a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

  Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

  W zgłoszeniu wyborca może żądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.


  Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Miejskiego w Głogówku pakiet wyborczy, który zostanie doręczony do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

  W skład pakietu wyborczego wchodzi:
  1) koperta zwrotna,
  2) karta lub karty do głosowania,
  3) koperta na kartę lub karty do głosowania, zwana dalej „koperta na kartę do głosowania”,
  4) instrukcja głosowania korespondencyjnego,
  5) nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca zażądał ich przesłania,
  6) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

  Wyborca  głosujący korespondencyjnie po oddaniu głosu kartę lub karty do głosowania wkłada do „koperty na kartę do głosowania”, którą zakleja a następnie kopertę te łącznie z podpisanym własnoręcznie oświadczeniem  z określeniem miejscowości i daty, wkłada do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.


  Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania , niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniana przy ustalaniu wyników głosowania.

  Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres: Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Głogówku ul. Batorego 10 – Dom Kultury.

  Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej , w miejscu zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania.
  Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż ostatniego roboczego dnia przed dniem wyborów.

  Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do Obwodowej Komisji Wyborczej  Nr 2 w Głogówku z siedzibą w Domu Kultury w Głogówku, dla celów głosowania korespondencyjnego.

  III. PRAWO DO GŁOSOWANIA  PRZEZ  PEŁNOMOCNIKA

  Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub  umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w części dotyczącej głosowania korespondencyjnego oraz wyborcy,  którzy najpóźniej w dniu głosowania  ukończą 75 lat, maja prawo do głosowania za pośrednictwem  pełnomocnika.

  W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek  do  Burmistrza Głogówka o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
  najpóźniej do dnia 29 września 2011 roku.
  Wniosek można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głogówku w pokoju nr 1  lub pobrać z  Biuletynu Informacji Publicznej
     (pobierz wzór wniosku).

  .

  Do wniosku  należy dołączyć:

  1) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat,
  2) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa  (
  pobierz wzór),
  3) kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest  ujęta w rejestrze wyborców prowadzonych  przez  Gminę Głogówek.
  Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze Gminy Głogówek, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

  Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. W tym celu najpóźniej do dnia
  7 października     2011r musi  złożyć stosowne oświadczenie w Urzędzie Miejskim w Głogówku lub doręczyć takie oświadczenie do właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

  Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.
  Wszelkich informacji w sprawie udzielania pełnomocnictw uzyskać można  w Urzędzie Miejskim w Głogówku : u Sekretarza Gminy  - pokój nr 16, tel. 77 40 69 904 oraz u Inspektora ds. ewidencji ludności – pokój nr 1, tel. 77 40 69 917.

  IV. GŁOSOWANIE W LOKALU DOSTOSOWANYM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  Wyborca  niepełnosprawny, na swój wniosek (załącznik nr 1) może głosować w wybranym przez siebie lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wniosek o dopisanie należy złożyć najpóźniej  do dnia 26 września 2011r w Urzędzie Miejskim w Głogówku  w Referacie Spraw Obywatelskich – Ewidencja Ludności  - pokój nr 1.

W Gminie Głogówek 4 lokale wyborcze dostosowane będą do  potrzeb osób niepełnosprawnych, tj.:

 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Głogówku, ul. Batorego 10, Dom Kultury,
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Racławicach Śląskich, ul. Zwycięstwa 21, Szkoła Podstawowa,
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 w Biedrzychowicach, Szkoła Podstawowa,
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15 we Wróblinie, Świetlica Wiejska.

V. GŁOSOWANIE W LOKALU WYBORCZYM PRZY UŻYCIU NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONYCH W ALFABECIE  BRAILLE’A


Zgodnie z art. 40a Kodeksu wyborczego wyborca niepełnosprawny może głosować przy  użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Zamiar głosowania przy użyciu  nakładek  należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w Głogówku w terminie do dnia 26 września 2011r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie  w Referacie Spraw Obywatelskich – Ewidencja Ludności (pokój nr 1) pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Głogówku ul. Rynek 1, telefaksem na nr 77 40 69 906 lub w formie elektronicznej na adres: 
dembczak@glogowek.pl

W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania.


VI. KORZYSTANIE Z POMOCY INNEJ OSOBY W TRAKCIE GŁOSOWANIA W LOKALU WYBORCZYM


Wyborcy  niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w  lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia.
Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter, nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy.

Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną  przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji  ani mąż zaufania.

Komisja jest zobowiązana na prośbę wyborcy niepełnosprawnego do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

Burmistrz Głogówka
 Andrzej Kałamarz


Z dnia 2011/9/14
Elementy podrzędne (1)
plik zał. nr 1 wniosek o dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 5551 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...