Strona główna » Prawo lokalne » Uchwały użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Projekty uchwał
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

Kadencja RM lata 2006-2010

Z dnia 2006/11/27
Wytwarzający informację
Publikujący informację
Odpowiedzialny za treść
Elementy podrzędne (101)
plik uchwała nr 1 w spr.wyboru przewodniczącego RM z dnia 27.11.2006r.
plik uchwała nr 2 w spr. wyboru wiceprzewodniczących RM z dnia 27.11.2006r.
plik uchwała nr 3 w spr. ustalenia ilości stałych komisji RM z dnia 6.12.2006r.
plik uchwała nr 4 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji RM z dnia 6.12.2006r.
plik uchwała nr 6 w spr.ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2007r z dnia 14.12.2006r.
plik uchwała nr 7 w spr. zmiany budżetu gminy na 2006r.z dnia 14.12.2006r.
plik uchwała nr 8 w spr. program współpracy z jedn. pożytku publicznego z dnia 14.12.2006r.
plik uchwała nr 5 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza z dnia 14.12.2006r.
plik uchwała nr 10 w spr. przyjecia GPPiRPA na rok 2007
plik uchwała nr 11 w spr. zmiany budżetu na 2006r. - 29.12.2006r.
plik uchwała nr 12 w spr. niewygasania wydatków majątkowych w roku 2006 - 29.12.2006r.
plik uchwała nr 14 w spr. wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących GG w ZZ "Aqua Silesia" - 29.12.2006r.
plik uchwała nr 15 zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia wysokości diet dla radnych RM - 29.12.2006r.
plik uchwała nr 16 w spr. uchwalenia budżetu gminy na 2007r. z dnia 29.12.2006r.
plik uchwala nr 17 w spr. uchwalenia regulaminu wynagrodzen dla nauczycieli z dnia 29.01.2007r.
plik uchwala nr 18 zmieniajaca uchwale w spr.przyjecia GPPiRPA z dnia 29.01.2007r.
plik uchwała nr 19 dot. dochodów własnych z dnia 29.01.2007r
plik uchwała nr 20 w spr. zmiany budzetu na 2007r. z dnia 29.01.2007r
plik uchwala nr 21 zmieniajaca uchwale w spr.regulaminu dostarczania wody z dnia 29.01.2007r
plik uchwala nr 22 zmieniajace uchwale w spr. wynagrodzenia dla Radnych z dnia 29.01.2007r.
plik Uchwała nr 23 w spr. przystapienia GG do projekt 400 miast z dnia 26.02.2007r
plik Uchwała nr 24 w spr. przystapienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 26.02.2007
plik uchwała nr 25 w spr. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 26.02.2007r.
plik uchwała nr 26 w spr. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Głogowka z dnia 26.02.2007r
plik Uchwała nr 28 w spr. inkasa podatkow z dnia 26.03.2007r..
plik Uchwała nr 29 w spr. deklaracji organizacji Dozynek Wojewodzkich z dnia 26.03.2007r
plik uchwała nr 30 w spr. oswiadczen lustracyjnych z dnia 26.03.2007r
plik uchwala nr 31 w spr. upowaznienia Burmistrza do zaciag.zobowiazan finansowych z dnia 26.03.2007r
plik w spr.udzielenia absolutorium Burmistrzowi - 32
plik w spr. zmiany budzetu gminy na 2007r. - 33
plik w spr. powolania komisji do opracowania statutu -35
plik w spr. odwolania skarbnika gminy - 34.
plik w spr.przystapienia do Odnowy Wsi - 36
plik w spr. oplat za odbieranie odpadow komunalnych - 38
plik w spr. zmiany budzetu GG na rok2007 - 37
plik \w spr. zmiany statutu solectwa Raclawice Sl. - 39
plik w spr.zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - 40.
plik w spr. rodz.oraz warunkow i sposobu przyznawania swiadczen pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - 41
plik w spr. zmiany budzetu gminy na 2007r. - 42
plik uchwała nr 43 w spr. przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zurbanizowanyc
plik uchwała nr 44 w spr.rozpatrzenia skargi na działalnośc kierownika OPS w Głogówka
plik uchwała nr 45 w spr.zamiaru utworzenia żłobka jako oddziału żłobkowego w PG Nr 3 w Głogówku
plik uchwała nr 46 w spr.ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tyg.wmiaru zajęć dyrektorom
plik uchwała nr 47 w spr. ustalenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych
plik uchwała nr 48 zmieniająca uchwałę w spr. inkasa podatków
plik uchwała nr 49 w spr. procedury uchwalania budżetu
plik uchwała nr 50 w spr.zmiany budżetu gminy na 2007r.
plik uchwała nr 51 w spr. wyrażenia opinii o lokalizacji ośrodka gier na automatach
plik uchwała nr 52 w spr.powolania skarbnika Gminy Głogówek
plik uchwała nr 53 w spr.powolania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
plik uchwała nr 54 w spr.wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty
plik uchwały uchwalone na sesji nr XII w dniu 24.09.2007r.
plik wyjaśnienie do uchwały nr XII-62-2007 z dnia 24.09.2007r
plik uchwały podjęte na sesji nr XIII w dniu 29.10.2007r.
plik uchwały podjęte na XIV sesji RM w dniu 26.11.2007r -uchwały w sprawie statutów solectw znajdują się zakładce -statut Miasta i G
plik uchwały podjete na XV sesji RM w dniu 10.12.2007r
plik uchwały podjete na XVI sesji RM w dniu 28.12.2007r..
plik uchwały podjete na XVII sesji w dniu 28.01.2008r
plik uchwaly podjete na sesji RM Nr XVIII w dniu 25.02.2008r
plik uchwaly podjete na XIX sesji w dniu 31.03.2008r
plik uchwały podjęte na XX sesji RM w dniu 23.04.2008r..
plik uchwały podjęte na XXI sesji w dniu 29.05.2008r
plik uchwały podjęte na XXII sesji RM w dniu 30.06.2008r..
plik uchwały podjęte na XXIII sesji RM w dniu 25.08.2008r.
plik uchwały podjęte na XXIV sesji RM w dniu 27.10.2008r.
plik uchwału podjęte na XXVI sesji RM w dniu 24.11.2008r.
plik Uchwały podjęte na XXVII sesji RM w dniu 08.12.2008r.
plik Uchwały podjęte na Sesji RM w dniu 30.12.2008
plik Uchwały podjęte na XXIX sesji RM w dniu 30.01.2009r.
plik Uchwały podjęte na XXX sesji RM w dniu 23.02.2009r.
plik Uchwały podjęte na XXXI sesji RM w dniu 30.03.2009r.
plik Uchwała nr XXXI/251/2009 RM w Głogówku z dnia 30 marca 2009 r.
plik Uchwały podjęte na XXXII sesji RM w dniu 27.04.2009 r.
plik Uchwały podjęte na XXXIII sesji RM w dniu 25.05.2009 r.
plik Uchwały podjęte na XXXIV sesji RM w dniu 29.06.2009 r.
plik Uchwały podjęte na XXXV sesji RM w dniu 24.07.2009 r.
plik Uchwały podjęte na XXXVI sesji RM w dniu 31.08.2009 r.
plik Uchwały podjęte na XXXVII sesji RM w dniu 28.09.2009 r.
plik Uchwała nr 34/275/2009 z dnia 29.06.2009 w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoż
plik Załączniki od nr 1.1 do nr 1.18 do uchwały nr 35/282/2009 z dnia 24.07.2009
plik Uchwały podjęte na XXXVIII sesji RM w dniu 26.10.2009 r.
plik Uchwały podjęte na XXXIX sesji RM w dniu 30.11.2009 r.
plik Uchwały podjęte na XL sesji RM w dniu 18.12.2009 r.
plik Uchwały podjęte na XLI sesji RM w dniu 30.12.2009 r.
plik Uchwały podjęte na XLII sesji RM w dniu 25.01.2010 r.
plik Uchwały podjęte na XLIII sesji RM w dniu 26.02.2010 r.
plik Uchwały podjęte na XLIV sesji RM z dnia 29 marca 2010 r.
plik Uchwały podjęte na XLV sesji RM z dnia 26.04.2010 r.
plik Uchwały podjęte na XLVI sesji RM z 31 maja 2010 r.
plik załącznik graficzny nr 2 do uchwały Nr XXXI/250/2009 z dnia 30 marca 2009 roku.
plik załącznik graficzny nr 2(2) do uchwały Nr XXXI/250/2009 z dnia 30 marca 2009 roku.
plik załącznik graficzny nr 2(3) do uchwały Nr XXXI/250/2009 z dnia 30 marca 2009 roku.
plik załącznik graficzny nr 2(3) do uchwały Nr XXXI/250/2009 z dnia 30 marca 2009 roku.
plik załącznik graficzny nr 2(legenda) do uchwały Nr XXXI/250/2009 z dnia 30 marca 2009 roku.
plik załącznik graficzny nr 2(podgląd) do uchwały Nr XXXI/250/2009 z dnia 30 marca 2009 roku.
plik załącznik graficzny nr 4 do uchwały Nr XXXI/250/2009 z dnia 30 marca 2009 roku.
plik załącznik graficzny nr 4a do uchwały Nr XXXI/250/2009 z dnia 30 marca 2009 roku.
plik Uchwały podjete na XLVII sesji RM w dniu 25.06.2010 r.
plik Uchwały podjete na XLVIII sesji RM w dniu 27.08.2010 r
plik Uchwały podjete na XLIX sesji RM w dniu 27.09.2010 r.
plik Uchwały podjete na L sesji RM w dniu 28.10.2010 r.

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 70639 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...