Strona główna » Urząd Miejski » Statut Miasta i Gminy użytkownik: gość
Urząd Miejski
  Godziny urzędowania
  Statut Miasta i Gminy
  Regulamin Organizacyjny
  Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
  Budżet
  Majątek Gminy
  Podatki i opłaty lokalne
  Sprawozdania
ORGANY
  Władze urzędu
  Pracownicy UM
  sołtysi gminy Głogówek
  Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
  Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
  Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
  Przetargi
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Komunikaty
  Zarządzenia Burmistrza
  Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
  Uchwały
  Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
  Pracownicy UM
  Radni Rady Miejskiej
  Dyrektorzy szkół i przedszkoli
  Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
  Referat NLROŚ
  Referat OSKD
  Referat Finansowy
  Referat SO, ZK i USC
  Referat IDPP
  Referat ORGANIZACYJNY
  Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
  Ewidencja działalności gospodarczej
  Ewidencja ludności
  Rejestr wniosków i interpelacji radych
  Rejestr uchwał Rady Miejskiej
  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
  MGOK
  OPS
  ZMK
  Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
  Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
  Okręgi wyborcze
  Obwody głosowania
  Miejska Komisja Wyborcza
  Składy obwodowych komisji wyborczych
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
  Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
  Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

INFORMACJA

Z dnia 2015/6/1
Ważne od 2015/6/1
Ważne do 2015/6/30

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogówku
w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2016-2019

 

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Prudniku i Sądzie Okręgowym w Opolu, Prezes Sądu Okręgowego w Opolu zwrócił się do Rady Miejskiej w Głogówku z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

 • do Sądu Okręgowego w Opolu - 1 ławnik w tym do orzekania z zakresu prawa
  pracy - 0 ławników,
 • do Sądu Rejonowego w Prudniku - 2 ławników w tym do orzekania z zakresu prawa pracy - 0 ławników.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1.      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 1. 2.      jest nieskazitelnego charakteru;
 2. 3.      ukończył 30 lat;
 3. 4.      jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku;
 4. 5.      nie przekroczył 70 lat;
 5. 6.      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 6. 7.      posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikami nie mogą być:

 1. 1.      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. 2.      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. 3.      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. 4.      adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. 5.      radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. 6.      duchowni;
 7. 7.      żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. 8.      funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. 9.      radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Zgłoszenia kandydata

Kandydatów na ławników zgłaszają: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa
z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.     

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 roku (zgodnie
z art. 162 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych).

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Głogówku po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, niespełniające wymagań formalnych, będą pozostawione bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. 1.      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. 2.      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. 3.      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. 4.      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa
  w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,
  z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. 5.      dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwiska, numer ewidencyjny PESEL każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2015 roku.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (zgodnie
z art.162 § 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych, t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133, 509).

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie (art.162 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych, t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133, 509)

 

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników dostępne są w Urzędzie Miejskim w Głogówku, ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek, parter, pok. nr 1 (Biuro Rady Miejskiej), na stronie internetowej Urzędu, w zakładce „Wybory ławników” http://www.glogowek.pl, w BIPie: www.bip.glogowek.ig.pl, oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości  www.ms.gov.pl.

 

Wypełnione karty wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w Biurze Rady Miejskiej w Głogówku (ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek, parter, pok. nr 1) do dnia
30 czerwca 2015 roku.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Głogówku

 

/-/ Mieczysław Hołówko

Wytwarzający informację
Publikujący informację
Odpowiedzialny za treść

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 15333 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...